Temaartiklar / fördjupning Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Styrelsens roller och ansvar i en bostadsrättsförening

Det är föreningsstämman som väljer styrelsen och föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem. Vanligtvis väljs ledamöter på 2 år och omlott med varandra, detta för att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt. Varje styrelsemedlem har rätt att avgå - med omedelbar verkan - från styrelsen när hon/han själv begär så.

Styrelsen skall registreras hos Bolagsverket och när det sker någon förändring i styrelsen skall även detta anmälas till Bolagsverket genom en ändringsanmälan.

  Tänk på att alla i styrelsen - ledamöter och suppleanter - har tystnadsplikt. Man för inte föra information vidare som kan skada föreningen eller någon medlem.En framgångsrik ordförande delegerar så mycket som möjligt och fungerar mer som en Coach till de övriga ledamöterna. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Ansvarar för att:
 • Kalla till styrelsesammanträde och leda detsamma
 • Se till att det förs protokoll på sammanträde
 • Ytterst ansvarig för att stämmo- och styrelsebeslut blir verkställda
 • Se till att föreningen är försäkrad
 • Se till att attestregler upprättas och efterföljs
 
Sekreteraren är administratören som ser till allt fungerar.

Ansvarar för att:
 • Förbereda styrelsesammanträde och även föreningsstämmor
 • Föra protokoll och se till att de undertecknas
 • Se till att föreningens viktiga dokument förvaras betryggande
 • Se till att styrelsens beslut följs upp
 
Skall se till att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt.

Ansvarar för att:
 • Bostadsrättshavarna betalar rätt belopp i rätt tid
 • Föra lägenhets- och medlemsförteckning
 • Debitera pantsättnings- och överlåtelseavgift
 • Arvode- och löneadministration
 • Föreningens bokföring upprättas enligt lag
 • Upprätta inventarieförteckning
 • Upprätta bokslut, deklaration samt kontrolluppgifter
 • Placering och bevakning av lån
 • Lämna förslag till budget till övriga i styrelsen
 • Informera övriga i styrelsen om ekonomin genom rapportering
Kassör/ekonomiansvarig är en mycket viktig post och avgörande för föreningens framtid. Många föreningar väljer att lägga ut denna hantering på en förvaltare. Det är ändå anmärkningsvärt att posten kassör/ekonomiansvarig inte finns i ett flertal bostadsrättsföreningar.

Det är styrelsen som har ansvaret även om man lägger ut hanteringen.
 
Inträder som ordförande när ordinarie ordförande är frånvarande. Fungerar annars som en övrig ledamot.
 
Har samma ansvar som ledamöter med speciella funktioner. Det är vanligt att ordförande delegerar ut arbetsuppgifter till dessa ledamöter. På så sätt fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen. Tänk på att hela styrelsen är ansvarig även om vissa funktioner innehas av en särskild person. Som styrelsemedlem förväntas du känna till de regler och lagar som verksamheten omfattas av.
 
Kan ses som reserv ifall någon ledamot avgår. Suppleanter kan mycket väl vara med på styrelsesammanträden. Det är lämpligt om de senare skall slussas in som ordinarie ledamot.

Tänk på att om du som suppleant träder in som reserv för en ledamot har du samma ansvar som ledamoten. Du bör därför vara ordentligt påläst om du skall delta i något beslut.

Suppleanter bör få tillgång till sammanträdesprotokollen för att ha en chans att sätta sig in vad som behandlas. Suppleanter har samma tystnadsplikt som ledamöterna.
 
Har styrelsen en vicevärd som inte är styrelsemedlem lägger man ut uppgifter på denna person att sköta. Det är dock styrelsen som har kvar ansvaret för uppgifterna.

Vanliga uppgifter för en vicevärd:
 • Hantering av medlemskap, godkännande av nya medlemmar
 • Personalledning (vid anställd personal), projektledning
 • Avtal och upphandling
 • Inventarieförteckning
 • Fastighetsskötsel
Tänk på att om ni anlitar en utomstående vicevärd ses detta som ett anställningsförhållande. Man kan således inte behandla en vicevärd på samma sätt som föreningsstämman kan behandla styrelsemedlemmar.

Att utse någon person inom styrelsen till vicevärd kan vara ett bra sätt att tydliggöra vem medlemmar och övriga skall vända sig till med frågor.
Utser man inte någon vicevärd är det vanligtvis ordföranden som har denna roll.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera