Senaste nummer av Bo bättre Senaste nummer av Bo bättre
Hem
Sök bland Sveriges 27 800 bostadsrättsföreningar
 
Malmö | Göteborg | Stockholm
 Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Temaartiklar - miljö

webbnyhet

Radonkartor visar inte radonhalten i en enskild byggnad

2019-02-26 | Miljö

En radonkarta visar på ett övergripande plan i vilka områden det finns risk för höga radonhalter. Kartorna finns både på nationell och regional nivå men det är trubbigt verktyg för den som vill veta något om radonhalten i en enskild byggnad. Trots radonkartornas begränsade användningsområde ser Radonova Laboratories fler och fler fall där privatpersoner och arbetsplatser använder radonkartor för att försöka avgöra vilken radonhalt de har i sin inomhusmiljö.

– Med begränsade tillsynsresurser kan radonkartor vara till användning när man gör en mer grovmaskig geografisk indelning i exempelvis låg- och högriskzoner. Däremot är det mycket vanskligt att utifrån detta dra några säkra slutsatser om radonhalten i en enskild byggnads inomhusmiljö, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

– Hos berörda myndigheter och bland fackfolk är kunskapen om radonkartors användningsområde ofta god. Problemet infinner sig främst när allmänheten och människor utan förkunskap utifrån kartorna drar förhastade slutsatser om hur det står till med radonhalten i det egna huset, fortsätter Karl Nilsson.

Enda säkra sättet är att mäta i den enskilda byggnaden
Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av radonhalten i inomhusluft är att mäta. Det kan göras till låg kostnad med radondosor. Radonkartor har dock fortfarande en funktion på så vis att de kan ge myndigheter en överblick som gör det enklare att prioritera tillsynsinsatserna.

Läs mer på: Radonova: radonkartor visar inte radonhalten i en enskild byggnadwebbnyhet

Smarta solceller i Kviberg

2018-11-21 | Miljö

HSB Göteborg testar nu en ny teknisk lösning där fyra närliggande hyresfastigheter utrustas med solceller på taken som sedan kopplas samman. På så vis kan husen skicka ström mellan varandra och därmed effektivisera energianvändningen.

Projektet omfattar fyra fastigheter med totalt 132 hyreslägenheter på Fanjunkaregatan och Styckjunkaregatan i Kviberg. Att förse sin fastighet med egenproducerad solenergi är idag relativt lätt och allt fler fastighetsägare satsar på solceller. Men att lagra solenergin är betydligt svårare. På sikt ska husen kopplas samman med hjälp av en likströmkabel som dras under marken och när en av fastigheterna är mättad på energi kan överproduktionen skickas vidare till nästa.

– Genom att husen kommunicerar med varandra kan energin som alstras omfördelas och användas mer effektivt. Det gör att vi kan ta till vara på överproduktion och sprida ut strömmen jämnare mellan fastigheterna istället för att till exempel sälja den vidare, säger David Skarin, energirådgivare på HSB Göteborg.

I varje fastighet monteras växelriktare som gör att anläggningarna kan kommunicera med varandra. Den tekniska lösningen som planeras innebär att husen kopplas samman med en kabel under mark. Tekniken är ny men inte oprövad. Komponenterna har tidigare testats i forskningsmiljön i HSB Living Lab med gott resultat.


Beräkningar visar att koldioxidutsläppen kan minskas med sex ton per år, vilket motsvara sex procent av den köpta elens totala koldioxidutsläpp. HSB Göteborg räknar med att starta installationen av solceller vid årsskiftet 2018/2019. Första delen av projektet beräknas vara klart i mitten av 2019. Sammankopplingen av fastigheterna påbörjas preliminärt under hösten 2019.


webbnyhet

Blåsigt väder sänker elpriset

2018-10-01 | Miljö

Under sommaren och början av hösten var elpriset rekordhögt på grund av torrt väder, höga råvarupriser och lägre tillgänglighet av kärnkraft. Nu går elpriset ner igen, vilket framförallt beror på blåsigt väder. Från nivåer runt 55-65 öre/kWh i början av september, till ca 30-40 öre/kWh den senaste veckan. Det är framförallt mer elproduktion från vindkraft samt en hög tillgänglighet av kärnkraft som pressar ner priset.

- Lågtryck med kraftiga vindarna har ökat vindkraftsproduktionen. När tillgängligheten av kärnkraft samtidigt är hög så innebär det ett lägre elpris, säger Kajsa Sundqvist som är analytiker på Kundkraft.

Under föregående vecka ökade vindkraftsproduktionen med 168% i Sverige jämfört med veckan innan. Tillgängligheten på kärnkraft ökade samtidigt med 16%. Nivåerna i de svenska vattenmagasinen är fortfarande ca 25% under det normala.


webbnyhet

SBC tipsar: Så undviks de vanligaste fällorna i fastighetsdeklarationen

2018-09-27 | Miljö

Vart tredje år ska en fastighetstaxering genomföras och varannan treårsperiod görs en mer omfattande version, något som rör många av landets bostadsrättsföreningar. I mitten av september öppnar inlämningen av den mer omfattande versionen för hyreshus och senast den 1 november ska den lämnas in. Det finns dock flera kritiska delar att hålla reda på och det gäller att börja i tid.

Enligt SBC Sveriges BostadsrättsCentrum finns det ett antal viktiga punkterna föreningen bör tänka på när det nu är dags att fastighetsdeklarera. Exempelvis att alla byggnader som är minst två våningar höga och innehåller tre bostadslägenheter eller fler betecknas som hyreshus i fastighetstaxeringen. Detta gäller även byggnader som innehåller lokaler för exempelvis kontor eller butiker.

– Vår erfarenhet är att det finns många fällor som kan leda till felaktiga taxeringsvärden.Fastighetstaxeringssystemet omfattar en mängd olika lagreglerade justeringsmöjligheter. Det ligger dock på styrelsen att kartlägga detta och begära annan indelning, klassificering och justering, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på Sveriges BostadsrättsCentrum.
Läs mer på: SBC tipsar: Så undviks de vanligaste fällorna i fastighetsdeklarationenwebbnyhet

Nu inleder HSB Stockholm omställningen till eldrivna servicefordon

2018-09-27 | Miljö

Syftet med satsningen är att nå klimatmålet om nära-noll i utsläpp av växthusgaser år 2030. Under 2017 uppgick HSB Stockholms totala koldioxidutsläpp till 3 018 ton. Den största delen kommer från uppvärmning av egna fastigheter. Därefter följer bilparken, där varje servicebil i snitt rullar tio mil om dagen, vilket ger ett årligt koldioxidutsläpp på 193 ton.

– vi inleder omställningen, där 90 fossildrivna servicefordon beräknas vara utbytta till elfordon inom fem år, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef på HSB Stockholm.

De nya elbilarna Renault Kangoo har en räckvidd på 26 mil och tas i bruk av HSB Stockholm under september. Runt årsskiftet beräknas omkring 20 nya elbilar finnas på plats.
webbnyhet

Ny gratistjänst: Råd om elsäkerhet vid skyfall och oväder

2018-09-19 | Miljö

Stigande medeltemperaturer, kraftigare skyfall och åskoväder – när elanläggningar skadas eller hamnar under vatten, kan de bli strömförande och människor kan skada sig och få elchock. Nu finns information och tips till konsumenter om hur man skyddar sig och sin bostad.

- Alla behöver förstå hur klimatförändringar kan påverka bland annat elsäkerheten. Vi vill underlätta för bostadsägare och andra privatpersoner så att de vet vad som är viktigt vid en akut händelse samt hur de kan förebygga skador genom att tänka elsäkerhet från början, säger Jennie Andersson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Vid en översvämning där elanläggningar hamnar under vatten, kan farliga situationer uppstå eftersom det finns en ökad risk för att elektroniken blir vattenskadad. Då ökar också risken för att människor drabbas av brand och elchock i samband med kortslutning. Även åska, ras och jordskred medför risker kopplat till elchock och elbrand.

- Vi ger konkreta råd om vad man ska göra när en översvämning eller ett ras drabbat elanläggningen. Det går också att läsa om hur man ska tänka när man ska bygga nytt och ta beslut om placering av sin bostad eller val av material och placering av elcentralen, säger Jennie Andersson.Läs mer på: Råd om elsäkerhet vi klimatförändringarwebbnyhet

HSB storsatsar på eldrivna bilar i fastighetsskötseln

2018-09-19 | Miljö

Nu inleds omställningen till eldrivna servicefordon. Satsningen görs för att nå HSB Stockholms klimatmål om nära-noll i utsläpp av växthusgaser år 2030.

– Jag är stolt att vi nu inleder omställningen, där 90 fossildrivna servicefordon beräknas vara utbytta till elfordon inom fem år, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef på HSB Stockholm.

Under 2017 uppgick HSB Stockholms totala koldioxidutsläpp till 3 018 ton. Den största delen kommer från uppvärmning av egna fastigheter. Därefter följer bilparken, där varje servicebil i snitt rullar tio mil om dagen, vilket ger ett årligt koldioxidutsläpp på 193 ton.

– Transporter i samband med drift och fastighetsskötsel är en stor del av vår miljöpåverkan. Omställningen till elbilar är en förutsättning för att nå vårt klimatmål, säger Anna Bengtsson.
De nya elbilarna Renault Kangoo har en räckvidd på 26 mil och tas i bruk av HSB Stockholm under september. Runt årsskiftet beräknas omkring 20 nya elbilar finnas på plats.

webbnyhet

Stora möjligheter att minska utsläppen vid bostadsbyggande

2018-09-17 | Miljö

Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Det visar en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus, som jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål.

Studien baseras på ett referenshus i Hökarängen i Stockholm. I analysen ingår hela livscykeln för fem olika byggsystem – utvinning av material, materialtillverkning, byggproduktion, fast inredning, transporter, bruksskedet och en tänkt framtida rivning av byggnaden.

– Studien är unik på så sätt att allt som går åt till att bygga, förvalta och i framtiden riva byggnaden ingår i analysen. Resultatet beskriver hur stor klimatpåverkan är med den teknik och de material vi har idag. Det möjliggör jämförelse mellan olika alternativ och underlättar för branschen att välja rätt material vid rätt tillfälle, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Läs mer på: Kortrapport_LCA av fem byggsystemwebbnyhet

Rekordstark försäljning av solceller

2018-09-13 | Miljö

Antalet installerade solceller växer snabbt i Sverige. Enligt E.ON har försäljningen av solceller varit rekordstark det här året. Under 2018 beräknas försäljningen till privatpersoner och mindre företagskunder att öka med upp emot 250 procent jämfört med 2017.

Enligt Energimyndigheten står solel än så länge bara för cirka 0,2 procent av den producerade elen i Sverige, men potentialen att öka är stor: 2040 skulle solel kunna stå för så mycket som 10 procent av elproduktionen*. Höjt stöd för solel och slopat bygglov för solceller som följer byggnadens form är två viktiga åtgärder som genomförts under året för att underlätta för dem som vill börja producera sin egen solel. Allt fler tilltalas också av tanken att vara självförsörjande, åtminstone under årets soligare hälft, och till och med kunna sälja överskottsel till nätet.

– Vi märker också att allt fler kunder väljer att komplettera solcellerna med andra produkter som laddboxar för elbilen och batterier för att ladda solenergin, säger Charlotte Fredberg Schmidt. Kunderna har sett fördelarna med att vara sin egen energiproducent och vi hjälper dem att nyttja solen fullt ut.


webbnyhet

Var tredje bostadsrättsägare vill ha mer fokus på hållbarhetsfrågor.

2018-08-22 | Miljö

En underökning från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum visar att var tredje bostadsrättsägare anser att deras förening inte gör tillräckligt när det kommer till hållbarhetsfrågor. Hela 20 procent framför allt kvinnor och unga bostadsrättshavare anser att bostadsrättsföreningar som inte gör nog för miljön bör bötfällas. kvinnor och unga bostadsrättsägare.

Ett vanligt problem i bostadsrättsföreningar är svårigheterna med att få fler medlemmar att engagera sig i styrelsen. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har tidigare rapporterat om bristande mångfald i bostadsrättsföreningarnas styrelser där just unga och kvinnor lyser med sin frånvaro.

– En förening som har ett aktivt hållbarhetsarbete kan ha lättare att locka nya medlemmar till styrelsen. Den här typen av frågor tilltalar nämligen i större utsträckning kvinnor såväl som den yngre publiken, en målgrupp som vanligtvis är svårare att få att engagera sig i styrelsearbetet, fortsätter Nina Wahlberg Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Det finns även andra fördelar med att investera i hållbarhet. En tredjedel av bostadsrättsägarna anger att deras bostadsrättsförening kan minska utgifterna för vatten, värme och el. Effekten av minskat energibehov blir minskade kostnader för föreningen och minskad miljöpåverkan med lägre koldioxidutsläpp, vilket troligen kommer att öka värdet på fastigheter i framtiden.

Topplista: här är investeringarna flest bostadsrättsägare tror kommer öka värdet på bostad
1. Solceller 42 %
2. Laddningsstationer till elbilar 38 %
3. Automatiserat soprum som hjälper till att källsortera 18 %

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2018
Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 är genomförd under januari och februari 2018 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget Gfk Norm. 1 000 personer från 18 år och uppåt deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.


Läs mer på: SBC tipsar: Därför bör fler bostadsrättsföreningar arbeta med hållbarhetwebbnyhet

Fritt fram cykla på gatan

2018-08-16 | Miljö

Landets cyklister cyklister och förare av moped klass II får nu klartecken från Regeringen att den kan cykla och köra på körbana även om det finns en cykelbana. Detta gäller om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen. Det är fortsatt möjligt att cykla i körbanan om det är högre hastighet under förutsättning att det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

– Nu underlättar vi för cyklister. Det ska vara enkelt att ta sig fram på cykel, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Beslutet som fattades av regeringen idag gäller cykel oavsett antal hjul eller cykelns bredd. Möjligheten gäller endast för cyklister från 15 år och endast under förutsättning att särskild försiktighet iakttas. Beslutet innebär en förordning om ändring i trafikförordningen.
Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2018.


webbnyhet

Västra Götalands, Skåne och Stockholms län - tio i topp för solenergi

2018-08-15 | Miljö

En ny kartläggning från Vattenfall visar att Västra Götalands, Skåne och Stockholms län ligger i topp och har bästa förutsättningarna att producera energi. Kartläggningen presenteras som ett Solindex och visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i olika delar av landet baserat på solens globalstrålning*. Sverige har tack vare långa sommardagar rejäla förutsättningar för solenergi. Stockholm har till exempel lika mycket så kallad globalstrålning under ett år som Prag, beläget drygt 100 mil söderut.

– Det finns uppfattningar om att Sverige inte skulle vara bra lämpat för solenergi, vilket är en
felaktig bild som vi jobbar hårt med att förändra. Om alla villor byter till soltak eller annan
solcellslösning skulle det generera ungefär 10,4 miljarder kWh per år. Det är lika mycket
energi som alla småhus i Västra Götaland och Uppsala län förbrukar under ett år, säger
Rick Khan, affärsansvarig för energilösningar till privatkunder på Vattenfall.
Under våren presenterade Vattenfall, som ett av de första energiföretagen i Sverige, soltak
på den svenska marknaden. Ett soltak ersätter traditionell takbeläggning, med andra ord är
det solpanelerna som utgör taket. Elen som produceras kan användas direkt eller säljas
vidare till elbolaget.

Topp 10 – Här finns bäst förutsättningar för solenergi
1. Västra Götalands län
2. Skåne län
3. Stockholms län
4. Östergötlands län
5. Hallands län
6. Jönköpings län
7. Kalmar län
8. Dalarnas län
9. Värmlands län
10. Uppsala län

Läs mer på: Ny kartläggning från Vattenfall visar: Här finns Sveriges bästa förutsättningar för solenergiwebbnyhet

700 nya laddplatser i norr

2018-08-15 | Miljö

Totalt ska det installeras cirka 700 laddplatser för elbilar i fastighetsbolaget Diös tio prioriterade tillväxtstäder. Med start i höst kommer installationerna att ske på lättillgängliga platser under en period på tre år.

– Vi är stolta över samarbetet som visar att våra produkter, tjänster och kompetens passar fastighetssegmentet bra. Att utbyggnaden dessutom sker i regioner som hittills inte kunnat erbjuda så mycket elbilsladdning känns extra bra. Vi vill att hela Sverige ska kunna ladda enkelt och säkert, säger Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility Norden.

Laddstationerna kommer att vara förberedda för semisnabb laddning på 22 kW. De flesta laddplatserna kommer att installeras vid kommersiella lokaler och kunna användas av anställda och besökare. Diös har fastigheter från Borlänge i söder till Luleå i norr med nyckelorter som Umeå, Luleå, Borlänge och Åre.

webbnyhet

Fyra av fem solscellsinstallationer har brister

2018-03-21 | Miljö

Solpaneler blir allt mer attraktivt i takt med teknikutveckling och sjunkande priser. Men bristerna när det gäller installationerna gör nu att försäkringsbolaget Länsförsäkringar går ut med en varning.

– Vi ser en stor andel bristfälliga solcellsinstallationer som innebär risker både vad gäller elsäkerhet och personsäkerhet, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar. Bland de värsta felen som vi ser är lösa kablar åtkomliga för barn, kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade. Det innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande, säger Tomas Ekman.

1 juli 2017 kom en ny elsäkerhetslag som bland annat innebar att elinstallationsföretagen måste finnas i Elsäkerhetsverkets offentliga register med rätt verksamhetstyp, ha en auktoriserad elinstallatör för regel-efterlevnad och ett egenkontrollprogram.
– Allt elinstallationsarbete av en solcellsanläggning ska utföras av ett företag med verksamhetstypen ”Elproduktion”. Men det är i slutändan anläggningsinnehavaren som bär ansvaret för att solcellsanläggningen är säker och att den underhålls så att den förblir säker, säger Mikael Carlson teknisk expert på Elsäkerhetsverket.Läs mer på: Fyra av fem solscellsinstallationer har bristerwebbnyhet

Vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år

2018-02-19 | Miljö

Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar elproduktion redan 2021, nio år tidigare än målet är satt. Det framgår av Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos över vindkraftsutbyggnaden.
– Det är bra för både näringslivet och klimatet att utbyggnaden av förnybar elproduktion går rekordsnabbt. Det underlättar elektrifieringen av transport- och industrisektorn, samtidigt som vi kan exportera klimatvänlig el till länder med mycket kolkraft, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Fakta om energiöverenskommelsen
Enligt energiöverenskommelsen 2016 ska det, inom ramen för elcertifikatsystemet, byggas ut ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030 och målet är att Sverige år 2040 ska ha ett 100 procent förnybart elsystem.webbnyhet

Ny smart ventilation och minskar energianvändning med 60 procent

2018-02-19 | Miljö

Valla Torg i södra Stockholm är en viktig del av EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. I några av områdets flerfamiljshus från 1960-talet pågår renovering. Ett hus är klart och i ytterligare ett pågår arbetet. Syftet är att minska energianvändningen i området med 60 procent.

– Vi har installerat ventilationsaggregat som återvinner varmluften i fastigheten, säger Christer Jansson, VD på HH:s Ventilation AB.

Ventilationsarbetet är en del av helheten. Arbetet för energismartare hus på Valla Torg innefattar också:

Tilläggsisolering av fasad och tak
Moderna energieffektiva fönster
Smarta sensorer
Visualisering av förbrukning av el, värme och varmvatten för de boende
Solceller
Stationär sopsug och optisk sopsortering

webbnyhet

Byte till energisnåla ljuskällor toppar listan över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

2018-01-17 | Miljö

Att byta sina gamla lampor till nya, energisnåla ljuskällor är den hållbarhetsåtgärd som flest bostadsrättsföreningar gjort under 2017. det visar en sammanställning från Riksbyggen. Att utse miljö- och energiansvarig och införa driftövervakning kommer på andra respektive tredje plats.

– Att belysningsåtgärder går upp till en första plats är mycket glädjande. Det är en åtgärd som både är enkel att genomföra och som spar energi samtidigt som de boende lägger märke till förändringen, säger Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen

*Riksbyggen samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför.

Topplistan

1 (2) Byte till energisnåla ljuskällor.
2 (3) Utse miljö- och energiansvarig.
3 (6) Driftövervakning.
4 (7) Energioptimering.
5 (ny) Injustering av värmesystem.
6 (8) Individuell mätning för vatten och el för respektive lägenhet.
7 (9) Installation av återvinning av värmen från ventilationsluften.
8 (4) Byte av tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.
9 (5) Förbättra skyltningen i källsorteringsrummet.
10 (1) Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.

Läs mer på: Byte till energisnåla ljuskällor toppar listan över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärderwebbnyhet

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen

2018-01-16 | Miljö

Företaget JM är först i landet med att miljömärka samtliga bostäder. Det är samtliga bostäder som byggs i alla koncernens länder som hädanefter miljömärkas med Svanen. rna.

– Vi är det första nordiska byggbolaget som Svanenmärker hela koncernens produktion av egna bostäder. Det här är ett naturligt steg i vår strävan efter att vara marknadsledande på hållbart boende, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

Miljömärkningen innebär att Svanen granskar JMs miljöarbete, exempelvis valet av sunda material som ger en hälsosam innemiljö. Svanen kontrollerar även att husen byggs fuktsäkert, har god ventilation och ett bra insläpp av dagsljus. Det är de byggprojekt som JM börjar projekteras från och med 2018 som kommer att Svanenmärkas. Tidigare byggda bostäder har i stort sett samma prestanda men kan inte Svanenmärkas retroaktivt.

Läs mer på: http://www.mynewsdesk.com/se/jm_ab/pressreleases/jm-miljoemaerker-alla-egna-bostaeder-med-svanen-237webbnyhet

Ny forskning visar att solvärme kan ge 80 procent av uppvärmningen

2017-08-10 | Miljö

Forskarna vid Aalto-universitetet i Espo har gjort simuleringar av hur mycket solvärme som skulle kunna användas för att värma finska hushåll. I studien har byggnadernas solfångare kombinerats med bland annat kortvarig värmelagring i vattenfyllda ackumulatortankar och säsongslagring i borrhål.


Läs mer på: Forskning visar att solvärme kan ge 80 procent av uppvärmningenwebbnyhet

Riksbyggen öppnas åter gratis cykelpool i Haninge

2017-04-06 | Miljö

Den 10 april öppnar Riksbyggen och Haninge bibliotek åter cykelpoolen på Poseidons torg i Haninge. Alla som vill kan gratis låna en cykel via sitt bibliotekskort, fem vuxencyklar, två barncyklar och lådcykel finns till förfogande.
Cykelpoolen i Haninge startades under 2016 och öppnar nu för säsongen. Man lånar en cykel genom att gå in på biblioteket i Handen, som ligger i Haninge kulturhus, och registrera lånet med lånekortet. Det går snabbt att registrera ett nytt lånekort om man inte har något sedan tidigare.

– Cykelpoolen blev en succé och nu ser vi fram emot den kommande säsongen. Intresset att låna cyklar kommer både från barnfamiljer, ungdomar, förskolor och fritidshem, vilket naturligtvis är väldigt roligt säger, Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig för Stockholm Söderort på Riksbyggen.Läs mer på: Nu öppnar Riksbyggen cykelpoolen i Haninge för säsongen!webbnyhet

Simris i Skåne först i landet som helt drivs med sol och vind

2017-01-20 | Miljö

I Simris finns Sveriges första lokala energisystem helt baserat på förnybar energi. Med vindkraft, solceller, ett kraftfullt batteri och en reservgenerator som drivs med ett helt förnybart bränsle som backup, kommer det lilla samhället att bli koldioxidneutralt i sin elanvändning. Hela anläggningen beräknas kunna vara igång fullt ut under våren.

Läs mer på: Skåne får 100 procent förnybart lokalt energisamhällewebbnyhet

Byte till el från förnyelsebara källor toppar listan över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

2017-01-20 | Miljö

Hållbarhetsåtgärder som är mest populära bland landets bostadsrättsföreningar är att byta till elavtal med el från från förnyelsebara källor. Tvåa på listan är byte till energisnåla ljuskällor och på tredje plats kommer att utse miljöansvarig-/energiansvarig i bostadsrättsföreningen. Det visar en ny undersökning gjord av Riksbyggen.


Läs mer på: Byte till el från förnyelsebara källor toppar listanwebbnyhet

Boverkets lägger fram förslag på nya energikrav för byggnader.

2017-01-13 | Miljö


Från 2017 blir energikraven i princip oförändrade men från 2021 sker en allmän skärpning.
– Det Boverket nu föreslår är en tvåstegsraket där den stora förändringen inte kommer förrän 2021. Det gör att det finns tid att ställa om till de nya kraven, vilket är viktigt med tanke på de långa ledtider som det ofta är i byggbranschen. Lägre energianvändning i byggnader är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Läs mer på: Positivt att energikraven för byggnader skärpswebbnyhet

Forskare satsar på supertunna solceller

2017-01-11 | Miljö

Forskare satsar på supertunna solceller

Forskare på Syddanska universitetet i Odense har lyckats konstruera supertunna högeffektiva solceller av organiskt material.
– Kostnaden för produktion och material till de organiska solpanelerna är väldigt låga. Det betyder att de organiska sol-panelerna inte behöver politiskt styrt stöd, säger Morten Madsen i en kommentar på Syddanska universitets hemsida.
Nästa steg är nu att göra den laboratorietillverkade solcellen möjlig att producera i större format.Läs mer på: Forskare satsar på supertunna solcellerwebbnyhet

Ny bilpoolplats i Uppsala.

2016-11-02 | Miljö

En ny bilpoolplats finns nu i Sala Backe, i Uppsala. Poolplatsen finns i ett garage som nås från Gröna Gatan 30. Det är öppen för medlemmar i Sunfleet dygnet runt.
Fakta: Medlemmar i en bilpool betalar endast då bilen används. Vanligtvis finns det flera bilmodeller och storlekar att välja mellan. Drivmedel och försäkringar ingår.


Läs mer på: Sunfleet öppnar en ny poolplats i Uppsala.webbnyhet

Nu är det dags att mäta radonhalten i huset!

2016-11-02 | Miljö

Boverket påminner nu landets husägare att det är dags för att göra mätningar. Cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden. Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga är det skadligt för hälsan. Radonhalten ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober till 31 april. Mätningsperioden ska vara minst två men helst tre månader.

Läs mer på:webbnyhet

Fastighetsbolag satsar tillsammans med elbolag på laddstolpar

2016-10-04 | Miljö

Laddstolpar kommer att behövas i takt med att det blir allt vanligare med laddningsbara fordon. I Sverige är målsättningen att det år 2030 ska finnas en miljon elbilar i Sverige. I samarbete med Umeå Energi har AB Bostaden därför valt att sätta upp två st elstolpar med totalt fyra laddplatser i sitt bostadsområde Ålidhem.
– På Ålidhem har det sedan tidigare inte funnits laddmöjligheter för elbil och i och med att Ålidhem utvecklats till en mer hållbar stadsdel tycker vi att det passar bra att placera laddstolparna där. På Ålidhem finns dessutom solceller som kommer att försörja laddstolparna med förnybar el, säger Royne Söderström, hållbarhetsstrateg på AB Bostaden.
För den som vill använda stolparna är det bara att parkera och sätta in laddaren. Betalning sker via Parkster, precis som på det kommunala bostadsbolagets övriga besöksparkeringar. Priset för att parkera och använda laddplatsen blir 15 kronor per timme.

Läs mer på: Bostaden inviger sina första laddstolpar på Ålidhemwebbnyhet

Användandet av bekämpningsmedel mot gnagare minskar

2016-10-04 | Miljö

Användandet av bekämpningsmedel mot gnagare minskar

Det finns flera anledningar till det och några bidragande orsaker är bland annat användningen av digitala lösningar och förändrad lagstiftning. En annan anledning är förändrad lagstiftning gällande rapporteringsskyldigheten vid användning av bekämpningsmedel i offentliga miljöer.
– Vi arbetar sedan några år tillbaka med kemikaliefria bekämpningsmetoder i form av digitala fällor i avlopp och byggnader. Det är ett effektivt sätt att hantera problem med gnagare, och övergången har hjälpt oss att minska användandet av bekämpningsmedel rejält, säger Thomas Westman som är tjänsteutvecklare på Anticimex.


Läs mer på: Användandet av bekämpningsmedel mot gnagare minskarwebbnyhet

Brf Sjögatan i Falsterbo anmäls för brott mot kulturmiljölagen

2016-08-10 | Miljö

Under marken i Falsterbo där bygget av 21 lyxiga bostadsrätter på Sjögatan 21 påbörjats finns troligen lämningar från medeltidsstaden Falsterbo. Vid utgrävningar som tidigare gjorts har arkeologer hittat en stensatt gårdsplan med omgivande huslängor. Bebyggelselagren ligger i skikt från 1300-talet och fram till 1500-talet. Byggherren begärde, för att undvika en dyr utgrävning, tillstånd för att täcka över marken och bygga ovanpå. Länsstyrelsen i Skåne godkände i december 2015 ansökan vilken innebar att byggnation på fastigheten får ske med en metod där konstruktionerna förläggs ovan jord med mycket marginella markingrepp. Tillståndet har nu överklagats och förvaltningsrätten som beordrat att byggena ska stoppas i väntan på avgörande om beslutet ska stå fast. Trots det har bygget fortsatt. Något som lett till att Länsstyrelsen Skåne i dagarna lämnat in en anmälan till åklagarkammaren i Kalmar angående misstanke om brott mot kulturmiljölagen.
Läs mer: www.bobattre.se

Läs mer på: Anmälan om möjligt brott mot kulturmiljölagenwebbnyhet

KEMI kritiska till EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen

2016-06-16 | Miljö

Kemikalieinspektionen konstaterar att EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen är utformade på ett sådant sätt att möjligheterna att förebygga skador på hälsa och miljö blir begränsade. Kemikalieinspektionen menar att kriterierna riskerar att bli svåra att använda för att öka skyddet för hälsa och miljö samt att det finns risk för att begränsningar kan komma att införas först när skador på hälsa och miljö redan uppstått.

Läs mer på: Kartläggning av farliga ämnen i byggprodukter i Sverigewebbnyhet

Gårdsten tar nästa steg i utvecklingen av solenergi

2016-06-16 | Miljö

Gårdstensbostäder är en föregångare i att utnyttja solenergi för uppvärmning och elproduktion. Redan 2000 togs det första Solhuset i bruk, som följdes av ytterligare två. Nu går arbetet vidare med det fjärde Solhuset. Det finns nu även ett vindkraftverk i området som svarar för hälften av det sammanlagda elbehovet till lägenheterna. Redan från starten har arbetat skett i samarbete med Göteborg Energi och Chalmers för utveckling av tekniken.
Totalt är det 918 lägenheter som får energi från solfångare och solceller.

Fakta: Solhus 1 och 2 omfattar 500 lägenheter och solfångarna levererar energi för uppvärmning av vatten. På Solhus 3 finns både solfångare och solceller, som ger energi för uppvärmning samt el till drygt 418 lägenheter. Solhus 4 omfattar solceller för elproduktion på resterande lamellhus i Västra Gårdsten.
Läs mer på: Gårdsten tar nästa steg i utvecklingen av solenergiwebbnyhet

Anno 1905 - första bostadsrättsföreningen med egen solel i centrala Göteborg

2016-06-15 | Miljö

Föreningens solkraftverk som har monterats på plåttaket utan några håltagningar och tillverkar nu el till fastigheten. Anläggningen beräknas leverera ungefär 45 000 kWh om året. Föreningens elförbrukning ligger idag på 63 000 kWh/år vilket innebär att produktionen täcker en stor del av föreningens totala elbehov på årsbasis. Föreningen, som sökt statligt solcellsstöd för projektet, räknar med att investeringen betalar sig på 7-8 år. Solcellerna livslängd är minst 25 år, vilket gör att föreningen räknar med att anläggningen kommer att betala sig väl.

- Vi bestämde oss för att sätta upp solceller både för att det är bra för miljön och för att vi tjänar pengar på det i längden, berättar Staffan Backman som är föreningens ordförande. Vi har som målsättning att vår förening ska vara ”trygg, säker, fungerande och miljövänlig”, så beslutet låg i linje med vår profil. Föreningen har ett omfattande miljöarbete med sopsortering i 11 fraktioner, LED-belysning i alla allmänna ytor, energieffektiva fläktar i ventilationen, väl injusterat värmesystem med fjärrvärme etc. Det var inte heller svårt att få igenom beslutet om solceller i föreningen – alla 39 medlemmar var positiva till att investera i solkraft!

webbnyhet

Energimyndigheten satsar 160 miljoner kronor till forskning om solel

2016-06-07 | Miljö

Användningen av solel ökar snabbt, både i Sverige och utomlands, och det är en pusselbit i omställningen mot ett hållbart energisystem. Det görs därför en satsning på 160 miljoner kronor på ett forsknings- och innovationsprogram, El från solen.
– Sverige är framstående på solelområdet. Genom att erbjuda finansiering för skickliga forskare och kreativa innovatörer ska El från solen stötta omställningen mot förnybart energisystem och samtidigt stimulera till att skapa arbetstillfällen på hemmaplan, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten.
Satsningen inom El från solen bidrar till att uppnå Energimyndighetens kommande samlade strategi på solelområdet som kommer att presenteras under hösten 2016.
webbnyhet

Aggressiva måsar ett ökande problem i många stadsmiljöer

2016-06-07 | Miljö

Under de senaste tio åren har problemet med måsar tilltagit. Tidigare var det duvor som dominerade som luftburna skadedjur men måsen håller på att gå om i statistiken. Under de senaste tre åren har antalet anmälningar
– Måsar är intelligenta djur som är både aggressiva och snabba på att anpassa sig till den urbana miljön. Vi ser exempel på människor som inte kan sova på natten på grund av oväsen, företag som får sina varor hackade i bitar och personer som förföljs av aggressiva måsar, säger Andreas Tapper, skadedjursexpert på Rentokil.
Eftersom fiskmåsen är fredad mellan den 1 april och den 31 juli är det svårt att komma till rätta med problemen.
Den som vill komma åt problemet bör anlita in en professionell skadedjursbekämpare i processen. Måsar är aggressiva och det kan vara farligt att närma sig deras bon utan erfarenhet.

Läs mer på: Aggressiva måsar ett ökande problem i många stadsmiljöerwebbnyhet

Inget lagkrav på lägenhetsmätning av värme och varmvatten

2016-05-11 | Miljö

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Det betyder att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värmen till varje lägenhet och debitera hyresgästen för den. Beslutet baseras på Boverkets rapporter.


Läs mer på: Inget lagkrav på lägenhetsmätning av värme och varmvattenwebbnyhet

Solelsproducenter slipper moms

2016-03-29 | Miljö

Regeringens förslag att företag som har en liten omsättning, 30 000 kronor per år, ska momsbefrias är nu ute på remiss. Den grupp som berörs är de som producerar el av solceller. Momsbefrielsen underlättar för exempelvis husägare som samtidigt är mikroproducenter av förnybar el och som säljer överproduktion från egna solceller. Naturskyddsföreningen som välkomnar regeringens beslut anser att det fortfarande återstår hinder. Juridiska personer som installerat mer än 255 kilowatt solceller måste i dag betala energiskatt för den el de inte längre behöver köpa när de tillverkar egen solel för eget bruk. Det handlar om lokaler, skolor, sjukhus och flerbostadshus.
– Nu förväntar vi oss att regeringen också ska lösa problemen med att ägare av större anläggningar måste skatta för el som de producerar för eget bruk. Sedan har solrevolutionen alla möjligheter att ta ordentlig fart även i Sverige, säger Svante Axelsson.


Läs mer på: Solelsproducenter slipper momswebbnyhet

Nya kritterier för svanenmärkning av hus

2016-03-29 | Miljö

Nu har svanen lanserat nya kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.0.Några nyheter som införts är CLP-klassificering, en justering av förbudet mot antimontrioxid, ett förtydligande angående borföreningar, möjlighet till utomhusanvändning av ftalaterna DIDP och DINP i fogmassor och en justering av formaldehydkraven.Läs mer på: Nya svanenkriterier för huswebbnyhet

RUT-avdrag för reparation av vitvaror

2016-03-29 | Miljö

Regeringen vill införa rut-avdrag för reparation av vitvaror i hemmet.
-Vi tycker att det ska löna sig att laga i jämförelse med att köpa nytt, sade klimat- och miljöministern Åsa Romson (MP) när hon i Malmö presenterade regeringens förslag om breddade rut-tjänster.
Svenska hushåll slänger cirka 800 000 vitvaror per år på soptippen. Tröskeln för att i stället reparera dem är för hög, säger Åsa Romson i en intervju till TT. Tanken bakom förslaget är att RUT ska få fler hushåll ska välja att reparera sina vitvaror istället för att kassera dem.
Sedan tidigare har regeringen, efter en överenskommelse med alliansen, föreslagit att rut-avdraget från 1 augusti i år även ska omfatta:
Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder.
Enklare IT-tjänster i bostaden: Installation, reparation och underhåll av persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner med mera. Även handledning och rådgivning omfattas.
Beskärning och borttagning av träd och buskar på tomt i anslutning till bostaden.

Läs mer på: Rut för att reparera vitvarorwebbnyhet

Energilyftet ska lära svenskarna att bygga rätt

2016-03-14 | Miljö

Det är dags att lyfta kunskapen om lågenergibyggande till nästa nivå menar Energimyndigheten. Därför lanseras bland annat med webbutbildningen Energilyftet. Något som ska kunna leda till att alla nya byggnader i framtiden ska vara betydligt mer energieffektiva än idag. Energilyftet har tagits fram för att beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker ska få en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande, både när det gäller nyproduktion och renovering. I utbildningen förmedlas hur energifrågan kan lyftas in i den ordinarie byggprocessen

Läs mer på: Dags att lyfta kunskapen om lågenergibyggande till nästa nivåwebbnyhet

Så kan morgondagens stad se ut

2016-02-26 | Miljö

KTH-forskaren Loove Broms och hans kollegor utmanande designexperiment ställs ut på KTH. Vad sägs om gemensam tvättstuga på hustaket, badrum ersatta av ett gemensamt tvagningshus och husfasader med inbyggda fågelbon. Mellan husen gnistrar och blixtrar det när elektrisk vass laddar ur sig till så väl boende som besökares förtjusning.
Forskarna har bland annat tittat på aspekter som genus och vilka alternativa ideal som skulle kunna vara attraktiva för människor.
– Typiskt eftertraktade manliga egenskaper är styrka och snabbhet, och detta präglar samhället och vårt sätt att tänka. Man kan säga att traditionellt kvinnliga ideal är betydligt mer hållbara är manliga, men har för närvarande lägre status. Därför har vi tittat en alternativ framtid som inte är konstruerad utefter dessa ideal, samt undersökt vad som egentligen är det mest centrala och viktiga i livet om vi ska förändra vår livsstil, säger Loove Broms.
Projektet har finansierats av Energimyndigheten och projektpartner är Akademiska hus, Stockholms universitet, Svenska Bostäder och White arkitekter.
http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/saa-kan-morgondagens-stad-se-ut-1326503?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email


Läs mer på: Så kan morgondagens stad se utwebbnyhet

Nya krav på ventilationsaggregat ger stora energivinster

2016-01-25 | Miljö

Från årsskiftet har ventilationsaggregat för bostäder och fastigheter ekodesignkrav. Bostadsventilation har även fått energimärkningskrav. Ekodesignkraven innebär att bara de ventilationsaggregat som är tillräckligt energieffektiva får säljas.
Ventilationsaggregat för bostäder får även krav på hur mycket de får bullra och att de ska vara energimärkta. Energimärkningen ska hjälpa konsumenter att jämföra produkterna och se vilket ventilationsaggregat som är mest effektivt.

Ekodesign- och energimärkningskraven gäller från 1 januari 2016. Den 1 januari 2018 skärps ekodesignkraven på produkterna. Som ett stöd till företag att tolka förordningarna arbetar EU-kommissionen kontinuerligt med guider och publicerar svar på de vanligaste frågorna på EU-kommissionens webbplats.
http://www.mynewsdesk.com/se/statens_energimyndighet__stem/pressreleases/nya-krav-paa-ventilationsaggregat-ger-stora-energivinster-1294141?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid

Läs mer på: Nya krav på ventilationsaggregat ger stora energivinsterwebbnyhet

Solceller hett i Karlshamn

2015-09-22 | Miljö

I dag samlades ett femtiotal, politiker, tjänstemän och byggbolag på Netport i Karlshamn, för en heldag om solceller och elmarknaden i Blekinge. Mikroproduktion av el är ett område som pekas ut i regeringens budgetproposition, där det planeras att avsättas 1,4 miljarder i solcellsstöd under de kommande fyra åren.
- ”Det händer väldigt mycket kring solel just nu. I år fördubblades antalet installerade solcellskvadrat för fjärde året i rad i Sverige. Priset per installerad KW har minskat kraftigt de senaste fem åren. ”, säger Stefan Olsson, projektledare på Energikontor Sydost.
Seminariet anordnas av Energikontor Sydost i samarbete med Klimatsamverkan Blekinge, GodaHus och Netport Energikluster.

webbnyhet

Byggherrars föråldrade kunskaper bromsar användning av solenergi

2015-09-15 | Miljö

Byggherrars föråldrade kunskaper bromsar användning av solenergi
Det produceras fortfarande lite solenergi i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Detta trots att priserna på solceller och solfångare kraftigt sjunkit. Orsaken till att utvecklingen står stilla beror främst på bristande kunskaper och kortsiktigt tänkande hos såväl byggherrar, arkitekter och stadsplanerare. Det visar en kartläggning som gjorts på Lunds tekniska högskola av Jouri Kanters, doktorand i energi- och byggnadsdesign.
– Kunskapsbristen är en viktig förklaring till att Sverige utnyttjar solenergi i mindre grad än många andra europeiska länder. Solenergi har stor potential även i vårt land och för att klara näranollenergihus-målet till år 2020 är det viktigt att ta bort flaskhalsarna, säger Jouri Kanter i en intervju i tidningen Bofast.


Läs mer på: Byggherrar räknar fel på solenerginwebbnyhet

Kraven för energimärkning av värmepumpar ändras från den 26 september

2015-09-11 | Miljö

Kraven för energimärkning av värmepumpar ändras från den 26 september
De nya EU-kraven innebär att alla typer av uppvärmningsprodukter för privat och kommersiellt bruk måste energimärkas. Dessutom blir det krav på energimärkning av kompletta installationer som består av flera olika enheter. Märkningen ska göra det enklare för konsumenterna att göra rätt val av energieffektiva uppvärmningslösningar som sin tur ska leda till minskad klimatpåverkan. Flera tillverkare har redan börjat följa de nya reglerna.
– Hela Panasonics luft-vattensortiment med en framledningstemperatur på 55° C uppnår A++. Det är den högsta möjliga nivån i märkningen och visar att våra lösningar är så energieffektiva som möjligt, säger Sofia Törnlöf, Nordisk produktchef på Panasonic.
webbnyhet

Förbud mot ftalater i elektriska produkter

2015-09-08 | Miljö

EU-kommissionen har beslutat att lägga till fyra ftalaterna DEHP, BBP, DBP and DIBP till RoHS-direktivet. Det innebär så att de inte längre kan användas i elektrisk utrustning men att andra ftalater såsom DiNP kan fortsätta att användas.


Läs mer på: Förbud mot ftalater i elektriska produkterwebbnyhet

Första spadtaget för HSB Living Lab

2015-09-08 | Miljö

På fredag den 11/9 kl 11.30 tas det första spadtaget för experimenthuset HSB Living Lab. Då rullar den första av 44 moduler in i Swedish Modules fabrik i Emtunga, Västergötland. Under första halvan av 2016 kommer framtidens boende att stå klart för inflyttning på Chalmers i Göteborg.
– Det här är långt ifrån ett vanligt byggprojekt. Ambitionen med detta levande laboratorium är det ska vända upp och ner på bilden hur vi kan bo och leva hållbart i vardagen, säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.
Moduler som kan bytas ut
HSB Living Lab är planerat som en flyttbar byggnad. En del ska bestå av studentbostäder och en utställningsdel där det bland annat ska finnas kontor, möteslokal, tvättstuga och utställningslokal för forskningsresultat. Allt byggs i utbytbara moduler, likt lego.Läs mer på: Första spadtaget för HSB Living Labwebbnyhet

Informationen om högfluorerade ämnen är bristfällig,

2015-09-08 | Miljö

Bristfällig information om användning av fluorerade ämnen i produkter
Högfluorerade ämnen är mycket långlivade gifter som kan ansamlas i levande varelser och ge mycket långsiktiga problem. Informationen om högfluorerade ämnen i varor är ofta bristfällig, då kraven om det är för låga visar en ny kartläggning från Kemikalieinspektionen. KemI utreder därför ett utökade rapporteringskrav för industrin.


Läs mer på: Bristfällig information om användning av fluorerade ämnen i produkterwebbnyhet

Läckande avlopp förstör dricksvatten och badvikar.

2015-06-11 | Miljö

Varje dag rinner enorma mängder orenat avloppsvatten ut i Sveriges dricksvattentäkter och badvatten. Det visar en undersökning som Aktionsgruppen Små Avlopp genomfört. Totalt handlar är det om 450 000 enskilda avlopp som läcker. Dessa avloppen är både ett miljöhot och en akut hälsorisk. Tre kommuner som är hårdast drabbade är norrlandskommunerna Jokkmokk, Åsele och Sollefteå . Enligt undersökningen håller 250 av landets 290 kommuner dessutom en för låg åtgärdstakt vilken kan leda till att det kan ta över 50 år i värsta fall över 100 år innan samtliga avlopp åtgärdats.
– En familj som har ett enskilt avlopp förorenar i snitt nästan 500 procent mer än en familj som har kommunalt avlopp, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna. Och man förorenar inte bara hav, sjöar och åar utan även sina egna och grannars dricksvattenbrunnar. Havs- och Vattenmyndigheten, HaV rekommenderar att fem procent av det totala beståndet åtgärdas varje år. Utifrån dagens nivåer på åtgärdstakt behöver vi en fördubbling för att närma oss det mål som HaV satt upp. Enskilda avlopp utgör tillsammans med de kommunala avloppsreningsverken de störta punktkällorna avseende utsläpp av fosfor. Enligt HaV måste vi reducera våra utsläpp av fosfor från enskilda avlopp med dryga 60 procent för att nå god ekologisk status i våra vattendrag.

Allra bäst är Ockelbo kommun som ser över 10, 6 procent av beståndet varje år, tätt följt av Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Nässjö på 10,2 procent. Herrljunga, Vetlanda och Vara klarar 9,0, 7,5 respektive 7,0 procent av avloppen varje år och ligger därmed före Ängelholm och Malmö som ligger sjua och åtta på topplistan, tätt följda av Karlskoga-Storfors och Värmdö.

– De kommunerna är värda allt beröm och är goda exempel på ett ansvarstagande och praktiskt miljöarbete, säger Hampe Mobärg.

Läs mer på: Läckande avlopp förstör dricksvatten och badvikar.webbnyhet

Ny lag - solcellstvång på taken i Frankrike

2015-03-31 | Miljö

Den nya lagen som nu gäller i Frankrike innebär att alla nya byggnader som ligger i den kommersiella zonen delvis måste vara täckta av antingen solceller eller växtlighet, det skriver Clean technica och tidningen Ny Teknik. Lagen gäller byggnader som exempelvis restauranger, kontor, teatrar och affärer. De miljöaktivister som drivit frågan har föreslagit att samtliga nyproducerade byggnader ska täckas helt av solceller eller växter. Men den franska regeringen är inte villiga att gå så långt i dagsläget eftersom det finns en oro för att det kan bli allt för kostsamt och leda till att byggandet avstannar vilket i förlängningen kan vara till skada för landets ekonomi. Frankrike förlitar sig till största delen på el från kärnkraft, men den nya lagen tros leda till att fler solenergisystem installeras.
Läs mer på: Nu införs solcellstvång på taken i FrankrikeWebbnyhet

Nytt forskningsprojekt om miljökrav vid renovering av äldreboende uppfylls

2015-03-16 | Miljö

En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och behov. Det gör att det i dagsläget är svårare att uppfylla olika miljökrav vid renovering jämfört med nybyggnation. Ett tvärvetenskapligt projekt med bas vid Linköpings universitet (LiU) ska försöka råda bot på detta. Energimyndigheten har beviljat 75 procent av medlen för ett forskningsprojekt där man konkret ska försöka finna vägar till att göra avvägningar mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet när ett äldreboende i Linköping ska renoveras.
Projektledaren Kajsa Ellegård är professor vid Linköpings universitet:
– Den återstående finansieringen kommer från Riksbyggen och privatägda Hemsö, företag som bland annat förvaltar och utvecklar fastigheter där det offentliga är hyresgäster samt från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid LiU. Var och en av dessa står för en tredjedel av resterande finansiering.Läs mer på: Forskning äldreboende
Sida:   1 2 3

© 2006 - 2019 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera