Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Temaartiklar - Energi

webbnyhet

Var femte boende överanvänder el på grannarnas bekostnad

2017-03-30 | Energi

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Institutet för Näringslivsforskning. Studien baseras på ett så kallat naturligt experiment som omfattar cirka 1 800 lägenheter och genomfördes av ett privat bostadsföretag under 2011 och 2012. I ett av företagets bostadsområden fanns elmätare installerade i varje lägenhet (2011) och hyresgästerna betalade för sin egen användning. I ett annat men snarlikt bostadsområde ingick obegränsat med el i hyran, men där fick hyresgästerna istället betala högre hyra så att hyresvärden kunde täcka elkostnaderna. Genom att jämföra hur elförbrukningen utvecklades i de två områdena från 2006 till 2015 kom forskarna fram till fyra intressanta resultat.Läs mer på: Var femte boende överanvänder el på grannarnas bekostnadSol, vind och vatten ger Sverige el i framtiden

2017-02-06 | Energi

Hur ser framtidens elproduktion ut? Sol, vind och vatten? Några bostadsrättsföreningar har köpt in sig i vindkraftverk för att få billigare el. Och det är inte så dumt tänkt. Det är just vindkraften som kommer att byggas ut i initialskedet när kärnkraften så småningom kommer att fasas ut.

Det finns många olika alternativ när man tittar i kristallkulan. Geotermi, havsenergi, vågkraft, liggande turbiner i strömmande vatten, men ingen av dessa tekniker är färdigutvecklad för storskalig produktion. – Det finns ett alternativ som vi har i dag och som har alla förutsättningar att utvecklas till minst det dubbla, säger enhetschef Sara Bargi på Energimyndigheten. Alternativet som hon tänker på är vindkraft. – Vi har lärt oss mycket om olika materialval, var kraftverken ska placeras och rotorbladens storlek, förklarar Sara Bargi.

Hon säger också att man har lärt sig hur man ska anpassa kraftverken till en lägre vindhastighet. Under 2015 producerades 16,5 TWh vindkraft, vilket var 3 TWh mer än året innan. Sara Bargi räknar med att vindkraften kan fördubblas till år 2030, och det skulle i så fall betyda att över 20 procent av Sveriges elproduktion skulle kunna fås genom vindkraft inom en snar framtid. Sara Bargi tror till och med att vindkraften kan tredubblas på lång sikt.

Men, säger ”vän av ordning”, minst ett, kanske fler kärnkraftverk ska ju stängas av. Då räcker väl inte vindkraften, eller? – Sverige har exporterat el de senaste fem åren och i fjol sålde vi över 20 TWh. Vindkraften ger i dag cirka 16 TWh och kommer att kunna ge betydligt mer än så. Om vi stänger av ett par kärnkraftverk är Sverige ändå självförsörjande med el, säger Sara Bargi.

Dessutom utvecklas solcellstekniken mer och mer, vilket gör att även denna teknik kan tillföra en del el i framtiden. Kraftvärmeverk har också en stor potential, där man genom exempelvis biobränsle eller REM (eldning av rapsolja) kan producera både fjärrvärme och el. Det forskas också en hel del, bland annat inom geotermi. Genom denna teknik kan man genom djupborrning utnyttja värme från jordens inre, men ännu har man inte fått något genombrott som har lett till storskalig produktion. I Lysekil pågår experiment med en ny typ av vågkraftsgenerator, men detta projekt ligger flera år fram i tiden innan någon storskalighet i kraftproduktionen har uppnåtts.

Inom hela energisektorn beviljar Energimyndigheten årligen cirka 1,3 miljarder kronor, vilket gör detta ämbetsverk till den tredje största forskningsbidragsgivaren i Sverige, efter Vetenskapsrådet och Vinnova. Elcertifikat, som alla utom de allra största förbrukarna betalar på sin elräkning, är till för att främja omställning av elproduktionen. De energikällor som har rätt till elcertifikat är vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi samt biobränslen och vattenkraft. Dessutom ger produktionsökningar från dessa energikällor rätt till elcertifikat. Nästan lika viktigt som forskning är dock de beslut som tas i EU. – En gemensam energimarknad inom EU skulle underlätta på många sätt. Då skulle vi få en mer flexibel och mindre sårbar elmarknad, säger Sara Bargi.

TEXT Inger Evertson
Hökerum bygg först med att klimatkompensera för samtliga sålda bostadsrätter

2017-02-06 | Energi

Kompensationen görs genom ett engagemang i klimatprojekt i utvecklingsländer. Projekten ska både reducera växthusgasutsläpp och samtidigt verka för bättre miljömässiga, sociala och ekonomiska villkor för lokalbefolkningen där projekten drivs. Från och med mars 2016 klimatkompenserar Hökerum Bygg för varenda bostadsrätt som säljs.

Bland de första projekten som klimatkompenseras finns Brf Magasinet i Vallastaden i Linköping, Brf Wellingeby i Vällingby Parkstad samt Brf Wienerbrödet i Örebro. Ett av de två klimatprojekt de investerar i är distribution av energieffektiva vedspisar
till Indien som stöds av WWF. Spisarna ger familjer ett bättre liv genom att förbränningen är väsentligt effektivare än matlagning över öppen eld. Människorna får en hälsosammare inomhusmiljö, mängden bränsle som går åt halveras och mängden koldioxid som släpps ut minskar markant.

Det andra projektet gäller urskogsbevarande åtgärder i Zimbabwe som drivs inom ramen för UN-REDD Programme. Även det tar stor hänsyn till människors livsmiljö i närområdet. Satsningen har föregåtts av en utredning där den totala mängden koldioxidutsläpp per lägenhet har räknats ut. 

Dyr fjärrvärme gör att många satsar på egen värmekälla

2017-01-06 | Energi

Sverige har ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Men när fjärrvärmepriserna under åren stadigt ökat satsar allt fler bostadsrättsföreningar på värmepumpar av olika slag eller solvärme.


Många bostadsfastigheter blir mer energieffektiva det gör också att värmebehovet minskar. För att bli ett konkurrenskraftigt alternativ behöver fjärrvärmen att fortsätta utvecklas. Det pågår därför forskning inom fjärrvärmeområdet där allt från tillförsel av hållbara bränslen till effektiv kraftvärmeteknik, där man producerar både el och fjärrvärme studeras.

– Vi forskar bland annat för att minska kostnaderna i alla led och göra systemen så resurseffektiva och miljövänliga som möjligt, säger Sofia Andersson, som är handläggare på Energimyndigheten. Att kunna leverera lägre temperaturer på fjärrvärmen är ett exempel på detta. Lägre temperaturer innebär att systemet kan minska värmeförlusterna och att värme från olika källor kan användas i fjärrvärmenätet, till exempel överskottsvärme från industrier eller solvärme.

I Linköping och Västerås testas denna teknik i nya bostadsområden. – Vi vill kunna använda restvärme från industrin till fjärrvärmenäten, vilken annars skulle gå till spillo. Rester från skogen är en viktig bränsleresurs för fjärrvärmen. Den är förnybar och en viktig del av omställningen för att nå klimatmålen. Skogsavfall kan dessutom kompletteras med energigrödor, exempelvis Salix snabbväxande lövträd. Omfattningen har minskat på senare år men kan komma att öka om efterfrågan på biobränslen ökar.

Avfallsförbränning i syfta att producera energi av det avfall som inte kan återvinnas är också en intressant fråga. Sverige importerar avfall från Europa till fjärrvärmeanläggningar. Då minskar deponierna i andra länder samtidigt som vi använder resursen för uppvärmning.

Eldning av biobränslen och avfall är tekniker som kan göras mer effektiva. Exempelvis kan anläggningar byggas med kombinerad produktion av el, värme, biodrivmedel och andra biobaserade produkter. Det är ett beprövat koncept som börjar blir mer vanligt. Förgasning av biobränslen, som kan användas i kraftvärmeverk, är en teknik som togs fram i början av 1990-talet.

Konstruktionen lades i malpåse, men skulle åter kunna bli intressant igen. Tekniken är till skillnad från sol- och vindkraft inte väderberoende och kan ge en hög andel el jämfört med konventionell kraftvärme. Den minskade användningen av för fjärrvärme gör också att man undersöker möjligheten att exempelvis kunna att kunna producera el av överskottsvärme. När det gäller fjärrvärmeproduktion ligger Sverige i framkant. – Vi har ett, med internationella mått mätt, unikt system för att leverera värme säger Sofia Andersson. Utvecklingen med allt högre andel biobränslen har inneburit att fjärrvärmen i dag i stort sett är förnybar.

Sofia Andersson säger att Sverige har en stor potential att exportera kunnande inom bioenergi och fjärrvärme till andra länder.
webbnyhet

Ingen höjning av fjärrvärmepriset i Jönköping nästa år

2016-11-16 | Energi

I samband med årets Reko-möte meddelade Jönköping Energi att de beslutat att fjärrvärmepriset ska vara oförändrat även 2017. En glädjande nyhet för mänga jönköpingsbor.

– Våra satsningar inom fjärrvärmesystemet är långsiktiga. Vi har bland annat förbättrat produktionen från Torsvik ytterligare genom att sammanbinda delar av fjärrvärmesystemet till en helhet. Just långsiktigheten avspeglar sig också i priset där vi eftersträvar stabilitet och rimliga nivåer. Senaste åren har vi inte behövt höja fjärrvärmepriset vilket vi också går ut med till 2017, berättar Patric Jönnervik.

Fakta: Reko fjärrvärme är ett initiativ som många fjärrvärmeleverantörer är anslutna till och tanken är att relationerna mellan leverantörerna och fjärrvärmekunderna ska utvecklas. En del är att ha träffar då kunderna får förhandsinformation om priser och prognoser för framtiden.

Läs mer på: ngen höjning av fjärrvärmepriset nästa årwebbnyhet

Nils Holgersson-rapporten 2016: Kommunernas taxor varierar med över 12 000 kronor

2016-10-13 | Energi

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Skillnaden mellan billigaste och dyraste kommunen är hela 78 procent eller cirka 12 670 kronor per år. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

För en vanlig trerumslägenhet i Tanum motsvarar kostnaden 2 410 kronor per månad,
medan kostnaden i landets billigaste kommun Luleå är 1 354 kronor.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga avgiftshöjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället i stort sett har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökat elpris.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.
– Det är ändå att betrakta som orimligt att prisskillnaden är upp till 12 670 kr per år beroende på vilken kommun lägenheten ligger i. Det är en skillnad som vi dessutom kan se blir allt större, säger Roland Jonsson.
– Ska man lyfta fram något positivt ur rapporten ser vi en generell inbromsning i prisutvecklingen för fjärrvärme, säger Roland Jonsson.

Läs mer på: http://nilsholgersson.nu/Webbnyhet

Brf Sachsen - vinnare av Malmömässans energieffektiviseringspris

2016-10-13 | Energi

Brf Sachsen - vinnare av Malmömässans energipris
Brf Sachsen i Helsingborg vann energipriset på bostadsrättsmässan i Malmö. Syftet med det nyinstiftade priset som för första gången delades ut är att lyfta fram bostadsrättsföreningar som arbetar gediget och långsiktig med att energieffektivisera.
- Vi är otroligt stolta, säger Eva Ingers och Bo Svensson, Brf Sachsen. För oss är energifrågorna en viktig del i vårt arbete och vårt mål är att komma upp på miljöbyggnad guldnivå.
Priset överlämnades av mässans konferencier Jesper Aspegren och mässgeneralen Maria Olsson Tunebro
webbnyhet

Priset för vatten och avlopp ökar tre gånger inflationen

2016-09-12 | Energi

För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen. I år är avgiftshöjningen 2,5 procent i genomsnitt medan inflationen hittills är 0,8 procent. Skillnaden är stor mellan landets kommuner, i vissa kommuner är höjningarna upp till 35 procent. Det visar Nils Holgersson-gruppens senaste rapport, där prisskillnaderna för vatten och avlopp jämförs mellan kommunerna. Prisutvecklingen för vatten och avlopp (VA) varierar rejält mellan kommunerna. Vissa ändrar inte VA-taxan, medan andra höjer avgiften kraftigt under flera år. 17 kommuner har höjt taxan med 10 procent eller mer sedan 2015. Och tolv kommuner har höjt taxan med över 40 procent sedan 2012. Dyrast VA-taxa är det för boende i Tanum, Tjörn och Norrtälje, och billigast i Solna, Stockholm och Huddinge.
– Det är anmärkningsvärt att det är så kraftiga prisskillnader mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar, men de stora variationerna är oroväckande, säger Roland Jonsson, ordförande Nils Holgersson-gruppen.
Årets undersökning visar dessutom att 15 procent av kommunerna inte har kostnadstäckning för vatten och avlopp. I praktiken innebär det att kommuner även tar in avgifter för VA från kommunalskatten.
– Det är problematiskt att allt fler kommuner tar in VA-taxa via skatten. Det innebär att hushållen inte ser den totala VA-kostnaden när delar av avgiften tas ut smygvägen via skattsedeln, säger Roland Jonsson.

Undersökningen bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2016.Läs mer på: Hela Nilsholgerssonrapportenwebbnyhet

Stora skillnader i fastigheters energiförbrukning

2016-09-12 | Energi

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att värma och kyla fastigheter. Enligt ett nytt energiindex Near4you som mäter energiförbrukningen i fastigheter har Lerums kommun lägst energiförbrukning med 2,3 MWh per invånare. Något som bland annat beror på att kommunen bedriver ett intensivt arbete med att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. Högst har Malung-Sälen med 29,2 MWh per person. Den genomsnittliga energiförbrukningen i svenska fastigheter är 13,3 MWh per invånare.
– De regionala variationerna kan delvis förklaras av olikheter i klimat och näringsliv, men det finns stora skillnader som beror på hur aktivt man arbetar med energieffektiviseringar i sina fastigheter. Små åtgärder har stor effekt för att spara energi och många fastighetsägare skulle kunna göra mycket mer, säger Mats Bjelkevik ordförande i Near4you.


Near4you energiindex tas fram av branschföretagen Near4you är Indoor Energy, TF

Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2014 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn ingår ej.Läs mer på: Energiindex kommuntabellerwebbnyhet

Driftövervakning etta på bostadsrättföreningarnas tio-i-topp

2016-01-25 | Energi

Driftövervakning etta på bostadsrättföreningarnas tio-i-topp

Att införa driftövervakning toppar listan av åtgärder från det visar en undersökning Riksbyggen nyligen gjorde bland sina medlemmar. Vinterkylan gör det extra ”hett” att se över värmesystem och radiatorer. Uppgiften ingår i en sammanställning över vilka över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför.
http://www.riksbyggen.se/press-och-nyheter/#/pressreleases/driftoevervakning-hoegst-upp-paa-bostadsraettfoereningarnas-tio-i-topp-1293763?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

Läs mer på: riftövervakning högst upp på bostadsrättföreningarnas tio-i-toppwebbnyhet

Dags att nominera till Örebroregionens energipris

2015-01-23 | Energi

Örebroregionens energipris för 2014 kommer att delas ut i två klasser: Årets inspiratör och Årets föredöme. Tävlingen är öppen för alla organisationer, företag eller personer i Örebroregionen och arrangeras av Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län och LRF. Vinnaren utses av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat.
Senaste dag för nominering är 23 februari!

LÄS MER PÅ: http://www.regionorebrolan.se/energipriset

Tidigare vinnare

2013
Vinnare: Skjutsgruppen
Övriga finalister: Stefan Andersson, Polygress Solution och Biogasbolaget, Karlskoga

2012
Vinnare: Lennart Lindkvist, driftsansvarig på fastighetsbolaget Klövern.
Övriga finalister: Jens Ljunggren, Klimatsnäll och Tommy Thalbäck, Karlskoga Energi & Miljö.

2011
Vinnare: Pilkrogs Åkeri, Lindesberg.
Övriga finalister: Biogasanläggningen på Frötorps gård i Närkes Kil och Lindesbergsbostäderwebbnyhet

Nya tydligare regler för elinstallationer

2015-01-15 | Energi

Ett förslag om nya bestämmelser för att få utföra elektriska installationer ligger nu hos regeringen. Det nuvarande systemet och dess regler är nästan 100 år gammalt och svårt att förstå för den enskilde konsumenten. Men med det nya förslaget som är tidsenligt kommer det att bli betydligt enklare och tydligt för konsumenten. Förslaget innebär exempelvis att alla företag som utför elinstallationsarbete både ska ha en auktoriserad elinstallatör knuten till verksamheten och ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Det ska även bli lättare att kontrollera elfirmor. På Elsäkerhetsverkets webbplats kommer det att finnas ett register där det ska vara möjligt att kunna kontrollera företaget mot organisationsnummer när som helst.

LÄS MER PÅ: http://www.mynewsdesk.com/se/elsakerhetsverket/news/enklare-foer-konsumenten-i-nytt-foerslag-om-elbehoerighet-102956
webbnyhet

Krav på materialtillverkare minskar bostadsbyggandets klimatpåverkan

2015-01-12 | Energi

Det menar Riksbyggens som i det planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg visar att det går att minska klimatpåverkan genom aktiva val och krav på materialtillverkarna.
– Studien visar att klimatsmart bostadsbyggande inte alltid handlar om att välja mellan trä eller betong, säger Riksbyggens miljöchef Karolina Brick. Båda materialen har fördelar och nackdelar. Utmaningen är snarare att ställa rätt krav på materialtillverkarna under byggprocessen, som står för en avsevärd del av byggnadens totala klimatpåverkan. För detta krävs aktiva val ända ner på produktnivå och en dialog mellan arkitekter, konstruktörer och byggprodukttillverkare om hur låg klimatpåverkan kan nås, säger Karolina Brick.

Vid utvecklandet av bostadsrättsföreningen Viva tar Riksbyggen tillvara på den senaste kunskapen om utformning, energianvändning, materialval och byggmetoder. Målet är att det färdiga boendet ska möjliggöra smidiga, flexibla lösningar som underlättar för en hållbar livsstil.

Arbetet är en del av Positive Footprint Housing, ett bostads- och forskningsprojekt som görs i samarbete med bland annat Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad, SP Sveriges Tekniska Forsknings­institut, samt Göteborg Energi.


Läs mer på: mynewsdesk.comwebbnyhet

Värmepumpar Svanenmärks

2015-01-12 | Energi

Svanenmärkning som finns inom 200 produktområden. Det är en märkning som ställer hårda krav på miljö, hälsa och funktion. Kraven höjs ständigt för att driva utvecklingen framåt. Numera finns det även svanenmärkta värmepumpar.

– Vi vill även att våra värmepumpar i sig och all tillverkning av dem ska vara bra för miljön. Därför är vi stolta att som enda värmepumpstillverkare kunna erbjuda Svanenmärkta värmepumpar, säger Styrbjörn Drugge.

Läs mer på: IVTwebbnyhet

Elhandlaren 220 Energi riskerar böter - 200 000 kronor för felaktiga fakturor

2014-11-05 | Energi

Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal. Företaget har anmälts för att de tecknar avtal med förskottsbetalning som utgår från kundens genomsnittliga månadsförbrukning under föregående år. Det har inneburit att kunder under vissa månader har fått betala för mer än de förbrukat. De har också fått klagomålen på att företaget de tar ut en avgift för att skicka pappersfakturor samt saknar också rutiner för klagomålshantering. Ei kräver nu i ett beslut att 220 Energi omedelbart rättar till dessa brister. Kravet är förenat med ett sammanlagt vite på 200 000 kronor för varje påbörjad månad som beslutet inte följs.
- Det är viktigt att kunderna vet vad de betalar för och att de kan lita på att företagen följer de lagar och regler som finns. 220 Energi har brutit mot ett flertal regler och för att kunderna inte ska bli vilseledda väljer vi också att tillfälligt ta bort 220 Energi från vår prisjämförelsesajt elpriskollen.se , säger Sara Sundberg chef för avdelningen för konsumenträtt på Ei.

Bakgrund

Förbudet mot förskottsbetalning och fakturaavgifter gäller alla nya avtal som tecknas efter 1 juni 2014 och syftar till att göra alla elkonsumenter mer medvetna om sin egen energiförbrukning.

webbnyhet

Boverket säger nej till lagkrav på individuell energimätning i lägenheter

2014-11-05 | Energi

Boverket går nu mot riksdagens om lagkrav om energimätning i lägenheter. Myndigheten anser efter sin slutförda utredning att det inte är tillräckligt kostnadseffektivt att installera individuella mätsystem när det byggs nya eller vid renovering av lägenheter. Boverket skriver i sin slutsats att ett krav på individuell mätning skulle innebära olönsamma investeringar för många byggherrar och fastighetsägare. De föreslår därför att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid uppförande och ombyggnad.
Regeringen föreslår åtgärder för energieffektivisering

2014-03-17 | Energi

De åtgärder regeringen föreslår ska träda i kraft redan i juni i år. En av åtgärderna är bland annat ett stopp för elhandlarföretagen att kunna ta ut avgifter som saknar samband med förbrukningen.

Ett annat viktig del i förslaget som påverkar bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare är kravet på nya och tydligare krav på energimätning på lägenhetsnivå i byggnader. Med anledning av detta har regeringen idag även uppdragit åt Boverket att utreda och ange i vilka fall det vid nybyggnation och ombyggnation respektive i befintlig bebyggelse ska krävas att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat och förbrukning av tappvarmvatten kan mätas i varje enskild lägenhet.

I ett fjärde förslag i propositionen föreslår regeringen också skärpta krav när det gäller utformningen av fakturor och debiteringen av kunderna. Förslaget innebär ett förbud för elhandlare att ta ut en fast avgift som saknar samband med förbrukningen. Fakturan ska innehålla tydlig information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella priserna.
Genom förslaget kommer den enskilde kunden att få tydligare information om sin faktiska energiförbrukning och vad den kostar. På så sätt ges bättre förutsättningar för den enskilda konsumenteten att öka medvetenheten om sin energianvändning, och därmed att påverka den.
Säker mobilladdning för folk i farten

2013-09-22 | Energi

Möjligheten att snabbt och säkert ladda mobiltelefonen på allmänna platser som flygplatser, shoppingcentrum och träningsanläggningar blir snart verklighet. Nu testas två laddningsstationerna på Centralstationen i Stockholm där redan över 800 personer laddat sina telefoner den första testveckan.

De ökande användningsområdena för smarta telefoner och trenden med tunnare modeller gör att batteritiden lätt blir en utmaning. Behovet av en påslagen och fungerande telefon har också ökat i takt med att vi blivit allt mer mobila och använder telefonen till allt från kommunikation och underhållning till arbete och transaktioner.

– Förut oroade vi oss för kostnader, sedan för täckning – nu är det batteritiden, Roger Tofft, ägare till Mobilgaraget som nu introducerar ChargeBox på den Nordiska marknaden. Det finns en stor efterfrågan på att snabbt och säkert kunna ladda sin mobiltelefon ”i farten”, utan att behöva stanna upp och vakta sin telefon vid ett eluttag.
ChargeBox finns redan i ett flertal länder runt om i världen. Laddningsstationerna används främst på allmänna platser som varuhus, flygplatser, tågstationer, företagskluster och träningsanläggningar. Skåpen kan också specialdesignas för enskilda varumärken och integreras i möbler och interiörer.

Aktörer som investerar i en ChargeBox erbjuder sina besökare dels en unik tjänst, dels möjligheten för användaren att maximera sin tid i närområdet utan att behöva vakta telefonen under laddningstiden. Studier visar att närvaron av en ChargeBox ökar intäkterna för exempelvis en galleria. Distributör för ChargeBox i Norden och Baltikum är det svenska bolaget Mobilgaraget. Lanseringen startar nu i Sverige och först ut att testa ChargeBox är Jernhusen, som placerat två laddningsstationer på Centralstationen i Stockholm.
Skärpta energikrav och enhetliga byggregler ger fler och bättre bostäder

2013-09-20 | Energi

Regeringen har idag beslutat att ge ett uppdrag till Boverket att se över och skärpa energikraven för byggnader. Samtidigt skickar Socialdepartementet ut en remiss med förslag till gemensamma byggregler i hela landet och en ny lag för kommunala markanvisningar. Både ändringen i plan- och bygglagen och den föreslagna nya markanvisningsregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

- När det gäller klimatsmart byggande är Sverige på många sätt ett föregångsland. Ett led i det arbetet är att vi skärper energikraven för nybyggda hus. Tillsammans med enhetliga byggregler och ett bättre system för anvisning av kommunal mark kan Sverige fortsätta vara ett föregångsland i klimat- och energieffektiviseringsarbetet samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar att bygga mer, säger bostadsminister Stefan Attefall.
Både ändringen i plan- och bygglagen och den föreslagna nya markanvisningsregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

8 av 10 husägare vill ha solpaneler

2013-09-04 | Energi

Det råder ingen tvekan om att intresset för solkraft är stort och att svenskarna tror på solkraft som en av framtidens energikällor. En färsk Sifo-undersökning visar att hela 83 procent av Sveriges husägare kan tänka sig att sätta upp solpaneler på taket. Främsta anledningarna är att det är miljövänligt och att man förväntar sig lägre elkostnader.

- Solkraften har en enorm potential i Sverige och vanliga villaägare har en viktig roll att spela i denna utveckling. Det är på svenska hustak som solkraftsrevolutionen kommer äga rum och husägarna ser solkraften som en allt mer naturlig energiinvestering, säger Anna Albinsson, Kundchef på Telge Energi.

Och det har från regeringen tagits initiativ för att uppmuntra småskalig elproduktion från solkraft i Sverige. Energimyndighetens redovisning visar att intresset för stöd till installation av solceller är stort. Ett investeringsstöd ges idag till företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Och ett förslag för att ytterligare gynna mikroproducenterna ligger nu ute på remiss.

- Vi välkomnar alla initiativ som gör det enklare och billigare att installera i solkraft. Men nu är det viktigt att vi får tydliga spelregler. Och med tanke på klimatfrågan har vi inte all tid i världen. Solkraften har lika stor potential i Sverige som i Tyskland, där har man med tydliga spelregler kommit betydligt längre, säger Anna Albinsson.

Statistik från Energimyndigheten visar att 377 miljoner kronor har fördelats i solcellsstöd till länsstyrelserna 2009-2013. Fram till juli har länsstyrelserna beviljat ca 339 miljoner kronor i stöd. Många redan insända ansökningar ligger dock för beslut hos länsstyrelserna.

Det finns mer pengar att ansöka om för den som ännu inte gjort slag i saken.

För mer information om Sifo-undersökningen och Energimyndighetens rapport om stöd för installation av solceller.

I morgon startat bygget av Sveriges största vindpark

2013-08-28 | Energi

Det nya vindparken med 1011 vindkraftverk byggs i Markhem i Piteå och beräknas kunna ge upp till 12 TWh förnybar el. Det första spadtaget tas av it- och energiministern Anna-Karin Hatt som närvarar vid invigningen.

Fortsatt svag värmepumpmarknad

2013-08-22 | Energi

Utvecklingen på den svenska värmepumpmarknaden är fortsatt svag. Den totala försäljningen backade 9 procent under årets andra kvartal. Men det finns positiva tecken i försäljningsutvecklingen, menar Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

– Efter flera år av kontinuerlig försäljningsminskning för frånluft- och luft/vattenvärmepumpar ser det ut som vi har nått botten. Försäljningen av bergvärmepumpar fortsätter dock att minska. Den vikande försäljningen har skärpt konkurrensen och pressat priserna. Det rådande prisläget i kombination med ett förmånligt ROT-avdrag gör det synnerligen gynnsamt att investera i en värmepump just nu, säger SVEP:s vd Martin Forsén, i ett pressmeddelande.

Ackumulerat sedan årets början är försäljningen av luft/vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar i samma nivå som under första halvåret 2012. Marknaden för större fastigheter har minskat under andra kvartalet.

Den installerade effekten sjönk med 30 procent jämfört med samma period förra året.


Läs mer på: vvsforum.seNytt skatteförslag ska göra det lönsamt för elkunder att sälja sitt överskott

2013-06-17 | Energi

Svensk Energi har sedan flera år velat se en lösning som gör det enkelt för kunderna att sälja sitt överskott av egenproducerad el. Detta utan att motverka marknadens funktion. Nettodebiteringsutredningens förslag är en rimlig kompromiss som tack vare sin fokus på enkelhet gör att det blir ekonomiskt intressant.
Vi är glada över att utredningen lagt ett förslag som enkelt kan börja tillämpas och som samtidigt kan ge en positiv ekonomisk effekt för kunden, säger Anders Richert, Svensk Energis nätchef:

– En viktig grund är att förslaget bygger på likabehandling och på samma definitioner som de befintliga regelverken. Det, tillsammans med en förståelse för att det inte får bli för mycket administrativt jobb eller krångel för vare sig kund eller elnäts- respektive elhandelsföretag, gör att det kan vara attraktivt för fler kunder att också bli producenter.
Förslagets relativt enkla modell där kunden bara behöver anmäla två extra uppgifter till elnätsföretaget – innehavet av en anläggning som berättigar till avdrag och sedan själva begäran om avdrag i självdeklarationen – innebär att gränsen för lönsamhet flyttas radikalt. Det kan leda till ett ökat intresse i en bredare krets utanför kärnan av entusiaster. Samtidigt innebär upplägget inte heller att övriga kunder i elnätsområdet berörs då det handlar om en skatteåterbäring och inte en subvention från elföretaget på övriga kunders bekostnad.

- Svensk Energis bedömning är att den något ökande administration som förslaget innebär för elnätsföretagen är acceptabel sett till de positiva effekter som vi kan uppnå och nyttan för kunderna. För elhandelsföretagen blir det mesta oförändrat med förslaget förutom tillgången på lokalt producerad el, säger Anders Richert, enhetschef för Nät på Svensk Energi.

Svensk Energi hoppas att detta kan innebära startskottet för en snabbare utveckling av småskalig produktion då förslaget gör det ekonomiskt attraktivt och enkelt ur kundperspektiv. Dessutom innebär det att det regelverket, jämfört med nuvarande situation, blir tydligt och förutsägbart.

Läs mer på: Svensk EnergiRegeringen ansvariga för höga elpriser

2013-04-17 | Energi

Regeringens svaga styrning av Svenska Kraftnät och en för långsam utbyggnad av elnätet har drivit upp priserna, skriver Riksrevisionen.
– Både hushåll och näringsliv är beroende av el och det är därför viktigt att elöverföringen fungerar effektivt. Regeringen bör vara mer aktiv i sin styrning av elnätet. Det är väsentligt att följa Svenska Kraftnäts investeringar i stamnätet och se till att de realiseras effektivt, säger riksrevisor Claes Norgren.

I en granskningsrapport från Riksrevisionen får regeringen kritik för att ha gett riksdagen bristfällig information om investeringarna i stamnätet under 1996-2012. Faktorer som gjort att elen blivit dyrare är att kapaciteten för överföring av el i Sverige fortfarande inte är tillräcklig och att tillståndsprocessen tar för lång tid. Riksrevisionen skriver att Svenska Kraftnäts investeringsplaner - som godkänns av riksdagen – sällan har uppfyllts. Avkastningskravet på statens ägande är ytterligare en faktor som påverkar priserna.

Riksrevisionen har inte hittat något underlag med analyser för fastställandet av det avkastningskrav som regeringen har ställt på Svenska Kraftnät. Det går därför inte att utesluta att det kan ha funnits utrymme för lägre tariffer för Svenska Kraftnäts stamnät, skriver Riksrevisionen. Detta sammantaget, och att Sverige delats in i fyra prisområden, har lett till högre priser.

Nytt webbforum för energieffektivisering

2013-04-15 | Energi

Fortum Värme, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skanska och Veidekke lanserar ett debatt- och kunskapsforum på webben för energieffektivisering – Eneff-forum.se. Syftet är att få till stånd en fördjupad och öppen debatt samt ett kunskapsutbyte kring energieffektivisering och systemperspektiv vid byggnation och uppvärmning. Via forumet kan man följa och bidra till debatten i ämnet samt ta del av såväl lagar och regelverk som forskningsrapporter och analyser.

Bakgrunden till forumet är att det pågår ett betydande antal utredningar och beslutsprocesser inom EU och på nationell och lokal nivå som berör energieffektivisering. De kommande åren ska flertalet av dessa resultera i olika regelverk för hur vi ska bygga och värma våra fastigheter för lång tid framöver.

– Energieffektivisering är en het fråga just nu, inte minst inom fastighets- och energiområdet. Trots det så saknas en plats för ordnad kunskapsinsamling och öppen debatt med fokus på dessa områden. Eneff-forum vill vara denna plats, säger Adam Lindroth, chef för public affairs inom Fortum Värme.

På forumet kan man ta del av alla de senaste tongivande utredningarna och analyserna samt de omfattande regelverken.

Läs mer på: eneff-forum.seByggherrarna bekymrade över hanteringen av energieffektiviseringsdirektiven

2013-04-02 | Energi

Byggherrarna och de branschorganisationer som undertecknat ett nyligen avsänt brev till energiministern Anna-Karin Hatt är tveksamma till det faktum att detta EU:s energidirektiv inte hanteras på samma sätt som andra EU-direktiv brukar införlivas i svensk lagstiftning.
Ett flertal arbetsgrupper har av regeringen tillsatts, i dessa arbetsgrupper har endast departements- och myndighetsrepresentanter inbjudits att medverka. Därutöver har regeringen beslutat om inte mindre än fem olika utredningsuppdrag till olika myndigheter.

De samrådsmöten som genomförts har präglats av kort framförhållning och ensidig dialog. Sammantaget har detta resulterat i att transparensen i processen gått förlorad.
- Det är önskvärt att en processen förändras och genomförs på ett mer transparent och förankrande sätt. Berörda parter måste ges möjlighet dialog och deras synpunkter måste tas till vara, säger Mats Björs, vd Byggherrarna.
Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.

Svenska stadsdelar får grön märkning

2013-02-05 | Energi

Intresset för hållbar stadsutveckling är stort i Sverige menar Sweden Green Building Council. Därför har de beslutat att ta fram en svensk manual för det brittiska certifieringssystemet Breeam Communities. Målet är att manualen ska vara klar 2014

Sweden Green Building Council, SGBC, har beslutat att utveckla en svensk version av Breeam Communities, ett brittiskt system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

– Vi märker att det finns ett stort intresse för hållbarhetscertifiering av stadsdelar här i Sverige. Diligentia använder redan den brittiska utgåvan av Breeam Communities i sin stadsdel Masthusen i Malmö och Peab använder samma verktyg i sin Malmöstadsdel Varvsstaden, säger Bengt Wånggren, vd för SGBC i en intervju i tidningen Byggindustrin.

Målet är att den svenska manualen för Breeam Communities ska vara klar 2014.
Manualen anpassas bland annat genom att brittiska standarder, metoder, regler och verifieringssätt ersätts med svenska.Läs mer på: byggindustrin.comJakten på Kilowatten kommer till Skellefteå

2013-02-01 | Energi

Temadagen "Jakten på kilowatten" har hittills genomförts i 7 städer och är baserad på innehållet i Energiboken – energieffektivisering för småhusägare som har givits ut av Byggnadsvårdsföreningen med stöd från Energimyndigheten. Ledande experter ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina tekniska och kulturhistoriska kvaliteter.

Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus. Jakten på kilowatten i Skellefteå genomförs med stöd från Länsstyrelsen i Västerbotten och i samarbete med Hålla Hus.

Torsdagen den 14 mars 2013 kl 10-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Läs mer på: www.byggnadsvard.seFriskare luft för 3 milj – en lönsam satsning

2013-01-26 | Energi

Bostadsrättsföreningen Viking 2 i Sundbyberg håller som bäst på att renovera sitt ventilationssystem. Takfläktar och värmeväxlare ska bytas ut. Investeringen på totalt 3,3 miljoner kronor väntas ha betalat sig inom sex år. Sedan blir ventilationen en vinstmaskin om man jämför med dagens kostnader. En av anledningarna till att man byter ventilation just nu är att driftskostnaderna har blivit höga.

Läs mer på: Friskare luft för 3 milj – en lönsam satsningToppmodern ventilation installeras

2013-01-26 | Energi

Effektiva fläktar med batteri i tilluftskanalen, vilket ger värmetillskott till den inkommande luften. En helt ny värmeväxlare, som tar tillvara värmen effektivt. Dessutom ingår behovsstyrd ventilation i spisfläktarna i den anläggning som bostadsrättsföreningen Viking får.

Viking 2 låter med andra ord installera en toppmodern ventilationsanläggning. En korsvärmeväxlare, som består av vågiga plattor, gör att värmeåtervinningen blir effektiv. Värmeväxlaren tar tillvara värmen i den luft som kommer inifrån huset.

Läs mer på: Toppmodern ventilation installerasVentilationsguide – så funkar det

2013-01-26 | Energi

Vi vistas inomhus en stor del av dagen och många timmar per dygn tillbringar vi i våra hem. Luftkvaliteten är därför oerhört viktig för vårt välbefinnande. Tvätt, matlagning, rökning, städning och dusch gör att inomhusluften förorenas. Inredningsmaterialavger ämnen, också koldioxid från människors utandningsluft förorenar luften. Människors aktiviteter och våra kroppar tillför fukt till inandningsluften. Ventilation gör att luften byts ut kontinuerligt. I kök och badrum finns ventiler där förorenad luft förs ut och ny luft kommer in genom ventiler i vardagsrum och sovrum.

Läs mer på: Ventilationsguide – så funkar detElbranschen vill se ny lagstiftning för mer aktiva kunder

2012-11-28 | Energi

Elbranschen vill förenkla för kunderna. Hushållen ska kunna få tillgång till sina egna mätvärden i realtid. Det ska också gå att kvitta sin egen elproduktion mot sin elanvändning. Med ett regelverk som leder dit kan vi få aktiva elkunder som kan tjäna på sitt beteende.

Det politiska beslutet som trädde i kraft den 1 oktober betyder att elkunden har möjlighet att ingå ett timbaserat elavtal med ett elhandelsföretag. Det innebär att elpriset varierar mer än månadsvis, till exempel från timme till timme eller att elpriset är olika på dagen och på natten. Efter två månader har drygt tusen svenska kunder bytt till timbaserade avtal.

– Egen elproduktion förstärker kundernas känsla av egen kontroll och höjer medvetenheten om såväl värdet och vikten av tillgång till el, som det egna energibeteendet. Med framtidens behov av energieffektivisering ser vi att detta är en bra utveckling som vi vill stötta, säger Svensk Energis el- och samhällsanalytiker Helena Olssén.

Elbranschen jobbar tillsammans med sina kunder gentemot politikerna för möjligheten att kunna kvitta kundens egen elproduktion mot elanvändningen. På så sätt skulle det bli mer lönsamt för den som vill göra sin egen el. Vi hoppas att vi snart får se en ändring i lagen.

Prisdialogen ska stärka relationen mellan kunderna och fjärrvärmeföretagen

2012-11-16 | Energi

2011 presenterade SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme ett samarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen för samarbetet är nu klar och har fått namnet Prisdialogen.
- Det nya namnet speglar väl det utvecklade samarbete som vi nu landat i, säger Per Holm, SABOs representant i arbetsgruppen.

Det handlar dels om att skapa förutsättningar för att pröva prisförändringar på fjärrvärme men också ge möjlighet för kunderna att ställa krav på att den lokala fjärrvärmeleverantören bedriver sin verksamhet effektivt och att leverantören förklarar för sina kunder hur de sätter sitt pris. En bra dialog är ett effektivt sätt att få två parter att bättre förstå varandra.
Jag är övertygad om att Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer, kommer att leda till detta och samtidigt öka våra medlemsföretags inflytande över prissättningen.

Individuel mätning gav bättre resultat än väntat

2012-11-13 | Energi

Sedan ett år tillbaka har ett hundratal hushåll hos Väsbyhem kunnat påverka och ha kontroll över sin förbrukning av varmvatten. Resultatet har varit över förväntan med en besparing på hela 17%. De positiva resultaten ligger nu till grund för beslutet att ansluta ytterligare 1 530 hushåll.
- Detta ger våra hyresgäster möjlighet att spara energi, och ge sitt bidrag till en bättre miljö, samtidigt som de också sparar pengar, säger Jan Hedberg Fastighetschef på AB Väsbyhem.
Den 1 juni 2013 kommer 1 630 hushåll, av Väsbyhems totalt 4 400 hyreslägenheter, att vara anslutna till den individuella mätningen. Det innebär att varje enskilt hushåll får först en hyressänkning motsvarande kostnaden för snittförbrukningen av varmvatten. Därefter debiteras hyresgästen för sin egen faktiska varmvattenförbrukning.

Bergvärme har blivit effektivare och bullrar mindre

2012-11-08 | Energi

Ett normalstort hus med golvvärme kan spara upp till 80 procent av husets uppvärmningsbehov med rätt bergvärmepump. Energimyndighetens test visar att bergvärmepumparna utvecklats och blivit mer effektiva på senare år. Energimyndigheten har testat åtta bergvärmepumpar. Största besparingen ger bergvärmen i ett hus med högt energibehov (34 300 kilowattimmar i uppvärmning per år) och golvvärme.

– För hus med högt energibehov betyder det en stor besparing och att investeringen återbetalas på kort tid. säger Anders Odell, projektledare på Energimyndighetens Testlab som även ledde testet 2006.
Testerna visar också vikten av att dimensionera värmepumpen efter husets verkliga effektbehov.
– En för stor värmepump minskar årsvärmefaktorn och ökar kostnaden för värmepumpen, säger Anders Odell.

Läs mer på: energimyndigheten.seSlopat undantag skapar behov av nya experter

2012-10-31 | Energi

Det nya kravet på energideklaration i kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att kräva ny kompetens och kunskap vilket i förlängningen kan skapa nya jobb. Tidigare har byggnader med kulturhistoriskt värde undantagits kravet på energideklaration. Men sedan i somras har undantaget slopats vilket kommer att leda till att man snabbt behöver svara på en rad viktiga
frågor:
- Vi vill komma bort från att energideklarationen blir en skrivbordsprodukt med åtgärdsförslag som bara är anpassat för modern bebyggelse, säger Therese Sonehag som är projektledare för Co2olBricks i Sverige.
- Med rätt kompetens kan energiexperten föreslå anpassade, energisparande åtgärder som inte förstör kulturhistoriska värden. Då kan vi både säkra ett bevarande och fastighetsägaren får en energideklaration av högre kvalitet då den ligger närmare verkligheten, säger Therese Sonehag.

Riksantikvarieämbetet arbetar med olika projekt inom energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat EU-projektet Co2olBricks (Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments) som syftar till att finna lösningar på hur man kan minska miljöpåverkan och energianvändningen i dessa byggnader utan att förstöra deras kulturhistoriska värden.
Bostadsrättsförening bland de första att klara regeringens energimål för

2012-10-27 | Energi

Genom att sänka energianvändningen från 150 till 93 kilowattimmar per kvm och år blir bostadsrättsföreningen Nattugglan i Stockholm bland de första som med råge klarar regeringens energimål för 2020. Ny tätning, nya värmeväxlare, ny ventilation och nya energisnåla maskiner gör att föreningen med råge klarar målet på ”en 20-procentig energieffektivisering jämfört med användningen 1995”.

– Vi upplever ofta att föreningarna är intresserade av energieffektivisering, men att de behöver hjälp med analyser, underlag och goda exempel. Nu har vi hunnit en bit på vägen vad gäller dokumentation och förutom Nattugglan 18 jobbar vi systematiskt med goda exempel för att visa vägen för bostadsrättsföreningarna mot energimålen, säger Tord af Klintberg forskare på KTH.

Projektet delfinansieras av Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, Cerbof, och har drivits sedan 2010 mellan Riksbyggen, KTH och det icke vinstdrivande forskningsbolaget Sustainable Innovation, Sust. Inom projektet har 12 stycken olika åtgärdspaket utvärderats. Dessa ska nu lyftas fram som goda exempel på renoveringar som möter energimålen.
Enligt projektledaren, Jan Kristoffersson på Sust, är goda exempel och ett bra beslutsstöd måsten för att få bostadsrättsföreningarna engagerade och fullt medvetna i besluten.

– Ett problem är att bostadsrättsföreningar inte får göra ROT-avdrag såsom villaägare. Det kan också kännas mer attraktivt att göra gården trevligare istället för att satsa på energiåtgärder. Så utan aktiva insatser kommer vi inte nå energimålen 2020, säger Jan Kristoffersson.
Sverige är bäst och sämst på solenergi

2012-10-10 | Energi

Sverige är världsledande på forskning och utveckling av solceller. Men dåliga på att omvandla forskningsresultaten till investeringar och nya jobb.
Samtidigt som satsningarna på solenergi växer snabbt i omvärlden står det närmast still i Sverige. På en månad installeras det fler solceller i Danmark än Sverige lyckats med på över tio år.

En av de viktigaste orsakerna till att utbyggnaden går långsamt i Sverige är att de svenska elpriserna fortfarande är relativt låga jämfört med genomsnittet i Europa. Men de länder som lyckats bäst med sin utbyggnad har också infört marknadssystem där producenter av solel garanteras ett pris för sin förnyelsebara produktion som stimulerat till investeringar.

– I Sverige har vi ett liknande system genom gröna elcertifikat. Men de stimulerar först och främst etablerade teknik som vindkraft och bioenergi där priserna är relativt låga redan idag. Solceller som är dyrare i dag men har potential att bli väsentligt billigare och betydelsefulla för energiproduktionen i framtidens stimuleras inte tillräckligt, säger Jan-Olof Dahlenbäck, professor i installationsteknik på Chalmers tekniska högskola.

Som komplement till elcertifikaten har Sverige ett statligt investeringsstöd till solcellsanläggningar där man kan ansöka om att få närmare hälften av installationskostnaden betald. Bidraget har sänkts de senaste åren men ändå behållit en stor del av sitt värde genom att priserna på solceller samtidigt minskat. Stödet har dock inte räckt till alla intresserade och har varit för ryckigt för att ge skjuts på marknaden. Samtidigt som andra länder satsar miljardbelopp varje år för att få fart på investeringarna har den svenska satsningen begränsats till 25–60 miljoner kronor per år. Bara en bråkdel av de intressenter som vill satsa på solenergianläggningar har haft möjlighet att få bidragsansökningar godkända.

– De senaste åren har det dessutom varit osäkert långt in i det sista om det kommer att utgå något investeringsbidrag alls, säger Jan-Olof Dahlenbäck.
Årets anslag har liksom tidigare år fulltecknats långt innan budgetåret är slut. Och nästa år är det trots regeringens löften om att småskalig energiproduktion ska uppmuntras ännu ingen som vet om det anslås några nya medel.Marknaden behöver klara besked om vilka villkor som gäller. Innan vi levererar det kommer utbyggnaden att gå knackigt, säger Jan-Olof Dahlenbäck.

Läs mer på: mynewsdesk.comNya elregler kan spara tusenlappar

2012-10-01 | Energi

Ny lag om elköp per timme – kan göra att konsumenter sparar tusentals kronor.
Enligt den nya lagen som började gälla den 1 oktober kan el-kunder välja att elen mäts timme för timme. Lagändringen innbär att elhandelsbolagen är skyldiga att installera elmätare som mäter elen timme för timme i kundens hem om det begärs. Kunden kan sedan själv kontrollera när elen är billigast och istället köpa den per timme. Elanvändningen kan styras till de timmar på dygnet, vanligtvis nattetid när priserna är som lägst. Mest gynnsam är den nya lagen för de som bor i villa och eller radhus.

Läs mer på: aftonbladet.seKraftig ökning av fjärrvärmepriset i Skåne

2012-09-25 | Energi

Det visar årets NilsHolgerssonrapport där bland annat fjärrvärmepriserna i landets kommuner varje år redovisas. Totalt har priserna för fjärrvärmen i genomsnitt ökat med 3,4 procent jämfört med förra året. Hårdast drabbade är fjärrvärmekunderna i Skåne. Landskrona där taxan höjts med 6,8 procent mellan år 2011 och 2012.

- Fjärrvärmemarknaden har en monopolliknande situation som innebär att konsumenten inte kan välja fjärrvärmeleverantör, säger Karin Gjörtler, platschef Helsingborg, Fastighetsägarna Syd. Uppvärmning är en stor utgift för hushållen. Därför drabbas konsumenterna i Landskrona hårt när fjärrvärmepriset skenar
Sedan 2003 har fjärrvärmepriserna i Sverige ökat i genomsnitt med 42 procent, vilket är betydligt mer än konsumentprisindex under samma period.
Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att stärka konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden.

- Utredningen ska vara klar våren 2013. Vi hoppas att konsumenterna i framtiden ska skyddas mot oskäliga höjningar av fjärrvärmepriset, säger Karin Gjörtler.
I Nils Holgerssonrapporten redovisas årligen fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Nils Holgersson Gruppen, består av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Västerås största bostadsrättsförening säkrar sina framtida energikostnader

2012-09-07 | Energi

Bostadsrättsföreningen Västeråshus nr 23 säkrar sina energikostnader de närmaste åtta åren via ett komfortavtal med Mälarenergi Energitjänster.
Avtalet är ett helhetsåtagande där föreningen uppnår en god driftsekonomi samtidigt som energianvändningen optimeras, något som i sin tur leder till minskade kostnader.

- Det känns tryggt att Mälarenergi garanterar vår värme-, el- och vattenförbrukning under avtalstiden, säger Göran Winnergren, ordförande Västeråshus nr 23. Det känns även skönt att avtalet ger vår förening en kvalitetssäkrad drift och underhållsplan till en fast årskostnad. Vi är särskilt glada att avtalet förutom att sänkta kostnaderna även bidrar till en minskad miljöpåverkan avslutar Göran Winnergren.

Komfortavtalet innebär ett helhetsåtagande där Mälarenergi bland annat står för variationer i energiförbrukningen som beror på väderleken, samt de akuta och planerade underhållskostnader som kan uppstå på tekniska installationer.
I det aktuella avtalet ingår även jour och beredskap dygnet runt.

Energibesparing högsta prioritet

2012-08-30 | Energi

Att genomföra energibesparande åtgärder är viktigast när svenskarna rangordnar investeringar i sin bostadsrättsförening. På andra plats hamnar fönsterrenovering medan en upprustning av tvättstugan tar tredje platsen.
Svenskarna blir mer och mer miljömedvetna, även när det gäller sina egna hem. Det visar en undersökning från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. När svenska folket får välja fritt bland vilka investeringar som de helst vill göra i sin fastighet så nämner nästan var tredje, eller 27 procent, att energibesparande åtgärder är högst prioriterat.
I SBCs undersökning visar det sig också att mer lyxiga investeringar prioriteras lågt av svenskarna. Minst prioriterat är att inreda råvinden och att omvandla lokaler till bostäder vilket endast två procent anser är viktigast. Även takomläggning och montage av balkonger återfinns i botten av svenskarnas rankinglista med 4 respektive 6 procent.

Göran Fredriksson: "Så ska fjärrvärmen konkurrensutsättas"

2012-04-04 | Energi

I ett debattinlägg på nyhetssajten Newsmill går Göran Fredriksson, tidigare värmechef på AB Stockholmshem, hårt ut mot dagens fjärrvärmemarknad. I inlägget uppmanar han fastighetsägare att sluta räkna med att konkurrensen kommer att utvecklas mellan olika fjärrvärmeproducenter. Han menar istället att fastighetsägare själva ska samarbeta med varandra och värmeföretagen som står utanför fjärrvärmesektorn.

Du hittar en länk till inlägget här nedan - och kom ihåg att på Newsmill kan du själv bidra till debatten!

Läs mer på: http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/02/s-kan-fj-rrv-rmen-konkurrensuts-ttasLäs mer på: newsmill.seElen tusentals kronor dyrare i Sverige jämfört med Finland

2012-03-08 | Energi

En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att prisskillnaderna är stora. En svensk konsument får betala 35 öre mer per kWh än en finländsk, vilket blir över 7 000 kronor om året vid en årlig användning om 20 000 kWh.

Grossistpriserna i de nordiska länderna ligger nära varandra eftersom Norden är en gemensam elmarknad. Det som gör skillnaden är att det finns stora skillnader i nivån på skatter och avgifter. Svenska elkunder betalar för elcertifikat, vilket finländska elkonsumenter inte gör. Den stora skillnaden är dock elskatten. I Sverige betalar hushållskunder 29 öre per kWh i skatt, medan Finland har ungefär en tredjedel så hög elskatt. Villaägarna rapport har gjorts av Sweco.
Läs mer om Villaägarnas förslag till förändrad energipolitik och utredningen på villaagarna.se.


Läs mer på: villaagarna.seKritikstorm mot svensk tolkning av nytt EU-direktiv om nollenergihus

2012-02-13 | Energi

I ett nytt EU-direktiv fastslås det att alla nybyggda hus år 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. Den 6 februari gick remisstiden ut för Näringsdepartementets remiss om hur de energisnåla husen ska definieras och införas i det svenska byggnadsbeståndet. Nu hörs högljudd kritik från flera håll inom byggsektorn. Kritikerna menar att man sätter ribban alltför lågt i förslaget – med regeringens definition av nära-nollenergihus skulle direktivets krav i dagsläget redan vara uppfyllda. Man menar även att i Sverige och länder med ett kallt klimat så bör inte målet vara nollenergihus, utan snarare nollutsläppshus.

– Noll energi är inte huvudsaken, utan noll klimatpåverkan. Boendet kommer alltid att kräva energi i vårt kalla klimat, men det ska vara lite energi och framför allt ska den vara förnybar och inte orsaka utsläpp av klimatgaser. Solvärme och biobränslen är bra exempel på energikällor som med fördel kan utnyttjas. Idag missgynnas tyvärr dessa energikällor, liksom miljövänlig fjärrvärme, av nybyggnadsreglerna, säger Gustav Melin, vd i Svenska Bioenergiföreningen i ett pressmedelande.

Swedisol, branschorganisationen för Sveriges isoleringsföretag, är också kritisk till förslaget.
– Man menar att det inte uppfyller kraven för nära-nollenergihus, och finner det beklagligt att direktivet inte framtogs med hjälp av byggbranschens olika aktörer innan det skickades på remiss.

Läs mer på: Swedisols remissvarUppgradering av styr och reglersystem för fjärrvärmen räckte – blev 170 000 billigare

2011-05-29 | Energi

När Brf Hantverkaren 25 köpte sin fastighet på Kronobergsgatan i Stockholm år 2000 ärvde man även ett datoriserat styr och reglersystem för fjärrvärmen från Diana Systems (nu Poweritsolutions).

Systemet hade då funnits i fastigheten i åtta år och för cirka ett halvår sedan verkade det som om det snart skulle ge upp.

- Systemet började bli gammalt och tappade värden och parametrar. Då blev man tvungen att lägga in alla värden manuellt för att få det att funka ett tag till.

Läs mer på: Uppgradering av styr och reglersystem för fjärrvärmen räckteUppgradering av styr och reglersystem för fjärrvärmen räckte – blev 170 000 billigare

2011-05-29
När Brf Hantverkaren 25 köpte sin fastighet på Kronobergsgatan i Stockholm år 2000 ärvde man även ett datoriserat styr och reglersystem för fjärrvärmen från Diana Systems (nu Poweritsolutions).

Systemet hade då funnits i fastigheten i åtta år och för cirka ett halvår sedan verkade det som om det snart skulle ge upp.

- Systemet började bli gammalt och tappade värden och parametrar. Då blev man tvungen att lägga in alla värden manuellt för att få det att funka ett tag till.

» Uppgradering av styr och reglersystem för fjärrvärmen räckteFastighetsägarna rasar mot elbolagen

2011-01-10
Fastighetsägarna har låtit SWECO Energuide undersöka vad kärnkraftens dåliga prestanda vintern 2009-2010 gav för ekonomiska konsekvenser - och för vem. Undersökningen visar att fastighetssektorn förlorade nära två miljarder kronor under perioden december 2009 till mars 2010 jämfört med en situation med normal kärnkraftstillgänglighet.

» Fastighetsägarna rasar mot elbolagenAllt fler föreningar väljer bergvärme eller kombinerar solenergi och fjärrvärme

2010-11-18
Höjda el- och oljepriser och en ökande miljömedvetenhet gör att allt fler föreningar ser sig om efter alternativa värmekällor. Många byter från direktverkande el eller olja. Bergvärme har blivit poplärt. Enbart i Stockholm gavs över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kWh). Flera föreningar tilltalas också av lösningar där olika alternativa värmekällor kombineras, exempelvis att kombinera solvärme med fjärrvärme.

» Allt fler föreningar väljer bergvärmeEgen energi åt sig själv och andra

2010-03-05


Brf Örnen i Timrå gör egen el och värme – och inte bara till sig själva. Överskottet levereras ut på fjärrvärme- och elnätet. Ett intressant projekt som ger en försmak av möjligheterna vid ett tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet.

» Egen energi åt sig själv och andraUtbrett missnöje med energideklarationen

2009-11-09
Energideklarationerna har en ganska liten betydelse för landets bostadsrättsföreningars arbete med energieffektivisering. Det visar en enkät som Bobättre låtit genomföra.» Utbrett missnöje med energideklarationen
» Resultat av enkät om energideklarationerSå blir energifrågan levande

2009-09-23
Att göra medlemmarna medvetna om husets energiförbrukning är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med energieffektiviseringar. Här hittar du våra bästa tips för hur energideklarationen ska bli ett levande dokument.

» Så blir energifrågan levande
» Bästa tipsen
» Tävla om en energisnål dammsugareLeif Gripenstam öppnar fjärrvärmenätet.

Täby bygger öppet fjärrvärmenät

2009-09-22
Bristen på konkurrens i Sveriges fjärrvärmenät är i det närmaste total. En statlig utredning tittar just nu på hur man ska kunna lagstifta för att bryta upp de enskilda ägarnas monopol på näten. Men Täby kommun tänker inte vänta.

» Täby bygger öppet fjärrvärmenät
Tung kritik av energideklarationerna

2009-06-08
– Nyttan av var tredje deklaration kan ifrågasättas, säger revisionsledaren Adam Sandebring. Riksrevisionens har döpt sin granskning till ”Energideklarationer – få råd för pengarna”, vilket ganska väl sammanfattar kritiken.

» Tung kritik av energideklarationerna


Upprop för att rädda den andelsägda vindkraften

2009-05-18
Flera bostadsrättsföreningar har valt att täcka hela eller delar av sitt energibehov genom att köpa andelar i vindkraft. Cirka 10 procent av all vindkraft i Sverige ägs av medlemmar i ekonomiska föreningar för vindkraft. Detta är en starkt växande folkrörelse.

» Läs mer


STOR SPECIAL:

Genombrott för bergvärme

2009-05-13
Intresset för geoenergi är superhett bland landets bostadsrättsföreningar. Numera hör det inte till ovanligheterna att det borras mitt inne i stadskvarteren. Trenden är tydlig. Fler och fler bostadsrättsföreningar borrar efter värme.

» Ett lyft för bergvärme - del 1
» Brf Laxöringen 16 i Stockholm utnyttjar gratisenergin - del 2
» Tips på vägen och leverantörer - del 3
» Bostadsrättföreningar som bytt till geoenergi - del 4


Resultatlöst avgörande i Fjärrvärmenämnden

2009-05-08
Det första medlingsärendet i Fjärrvärmenämnden blev tämligen resultatlöst. Fortum sa blankt nej till sänkt fjärrvärmetaxa för Brf Hugin 20. Lika stora förlorare är alla föreningar med fjärrvärme i Stockholm.

» Läs mer


HSB långt framme med energideklarationer

2009-03-31
Cirka 50 000 energideklarationer har kommit in till Boverket av de 350 000 fastigheter som enligt lag är skyldiga att deklarera. Det gör ett snitt på drygt 14 procent av hela beståndet.

Bostadsrättsföreningar inom HSB har varit bättre än riksgenomsnittet på att lämna in deklarationer. År 2010 räknar HSBs energiexpert Emina Pasic att hela HSBs bestånd ska vara besiktigat.

» Läs mer


Fyra bostadsrättsföreningar om sin energideklaration

2009-03-31
Vad har ni fått ut av energideklarationen? Fyra bostadsrättsföreningar berättar om sina energideklarationer.

"Ett av förslagen var att installera rörelsedetektorer i trapphusen. Men det tänker vi inte göra, säger Arto Lammi, ordförande i Brf Reval."

» Läs mer


Greenpeace listar elbolagens miljövänlighet

2009-02-14
För andra gången presenterar Greenpeace sin lista över de miljövänligaste elbolagen. Tanken med listan är att det som privatperson ska vara enkelt att göra ett klimatsmart val.

» Läs mer


Hitta billig och bra el på nätet

2008-11-18
Genom att byta elbolag går det att spara många sköna slantar. Det är en mängd aspekter att ta ställning till. Förutom pris och abonnemangsform ska du fatta beslut om miljöhänsyn, eller om en del av elleverantörens vinst ska gå till välgörande ändamål.

» Läs mer


En solskenshistoria

2008-09-20
Solens strålar är helt gratis. Även i Sverige lyser solen tillräckligt för att ge god lönsamhet att ta tillvara energin. Brf Kantarellen i Örebro satsade på en enkel och lättskött anläggning.

» Läs mer


Brf Toppsockrets energisatsningar

Årets första sommardag och solen steker. Via ett lätt klaustrofobiskt schakt lyckas vi ta oss upp på det stora platta taket. Luften vibrerar över den svarta takpappen. – Det här är en stor yta som det borde gå att göra något bra av, säger Thomas Bäcklin, ordförande i Brf Toppsockret.

» Läs mer - del 1
» Läs mer - del 2
» Thomas Bäcklins bästa energispartips


Energideklaration för en bättre miljö

Det är hög tid att ta tag i energideklarationen. Senast den 31 december ska alla bostadsrättsföreningar vara deklarerade. Energideklarationen ska göras av en ackrediterad expert, men det går att spara pengar genom att själv plocka fram nödvändiga uppgifter.

» Energideklaration för en bättre miljö
» Så går arbetet till
» Förberedelser sparar pengar - ladda hem checklista!


Seminariet Gröna fastigheter

Ta del av de senaste kunskaperna från seminariet Gröna fastigheter.
- Det får inte stanna vid deklarationen
- Spar energi med smartare styrning
- Förvåning över hur aktivt man tar tag i deklarationen

» Läs mer


Så spar ni energi

Vämeförlusterna i ett hus beror på byggnadsår, storlek på lägenheter etc. Illustrationen visar fördelningen av värmeförlusterna i ett flerbostadshus byggt före 1940 med en förbrukning på cirka 185 kWh/m2 och år.
Men mycket går att råda bot på.

» Läs mer


Lönande ljusa idéer

HSB Brf Udden är ett lysande exempel på hur det går att spara energi och samtidigt få bättre komfort. Precis som hos många andra bostadsrättsföreningar stod trappbelysningen på dygnet runt till ingen nytta alls.

» Läs mer


Varmvattenanslutna maskiner

– Satsa på tvättmaskiner som går att ansluta till varmvatten! Det sparar mycket pengar till föreningen. Det säger Roland Johansson, affärsutvecklare på HSB Inköp.

» Läs mer


Det osynliga sättet att spara energi

Brf Hornlampetten har gjort rejäla energibesparingar som inte syns. Men de märks. Och det är just vad som är meningen med att byta ut innerfönstret mot energiglas. Med sammanlagt 700 kvadratmeter fönsteryta och vanliga dubbelglas blev det ett stort värmesvinn från de sex punkthusen i funkisstil.

» Läs mer

© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera